Parenteel Sicke Nammes

(Versie 28-12-2017)


Sicke Nammes is de oudst bekende voorvader van de Wagenaars in directe mannelijke lijn. Dit overzicht bevat acht generaties van zijn nakomelingen. Veel van hen waren schipper of schippersknecht. De familie heeft zijn oorsprong in Oostermeer en Rottevalle. De nakomelingen van Sicke Nammes komen in verschillende delen van Friesland terecht, o.a. in Leeuwarden, Heeg, Stavoren, Lemmer, Harlingen, Franeker, Bergum en Garijp. Maar ook in de provincie Groningen en aan de overkant van de Zuiderzee. Twee takken van de familie hebben zich daar gevestigd in plaatsen als Enkhuizen, Medemblik en Hoorn. Omdat het vooral schippers waren, kwamen ze veel verder van huis dan de meeste van hun dorpsgenoten. Dat blijkt ook uit de plaatsen waar hun kinderen werden geboren. De belangrijkste achternamen in deze familie zijn Siedzes (met alle denkbare varianten), De Jong, Wouda, De Boer, Wagenaar, Hoff, Van der Woude, Mantel en De Vries (zie namenindex). De volgende kaart toont de belangrijkste geboorteplaatsen die in dit overzicht voorkomen.
Lees “Parenteel Sicke Nammes” verder

Genealogie Dijkstra/Sytsma/Scheidema

(Versie 27-12-2017)


Als in 1811 familienamen moeten worden geregistreerd, kiezen de twee broers Jetse Sytzes (Wijnjeterp) en Rienk Sytzes (Ureterp) voor de achternaam Dijkstra. Over hun ouders, Sytze Jitzes en Yke Aukes, is heel weinig bekend. Niet waar en wanneer ze zijn getrouwd. Wel dat ze tussen 1749 en 1767 acht kinderen lieten dopen. De oudste vijf in Gorredijk; de jongste drie in Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik. In de quotisatiekohieren van 1749 komt Sytze Jitses niet voor. Misschien woonde het echtpaar toen nog niet op zichzelf. Waarschijnlijk zijn ze kort voor 1749 getrouwd.

De Dijkstra’s woonden vooral in Opsterland (Wijnjeterp, Ureterp, Duurswoude, Bakkeveen, Terwispel, Siegerswoude, Kortezwaag) en daarnaast in Ooststellingwerf (Haulerwijk, Appelscha) en de provincies Groningen (De Wilp, Midwolde, Leek, Doezum, Marum, Nuis, Lutjegast) en Drenthe (Zeijen, Norg, Odoornerveen). De achternaam Dijkstra is afgeleid van ‘dyk’, wat in het Fries ‘weg’ betekent. Dijkstra is de op twee na meest voorkomende naam in Friesland.
Lees “Genealogie Dijkstra/Sytsma/Scheidema” verder

Genealogie Van der Kloet

(Versie 27-12-2017)


Als in 1811 in Friesland familienamen moeten worden gekozen, zijn er maar twee personen die de achternaam Van der Kloet laten registreren. De ene is Sake Jans van der Kloet uit Garijp. Hij en zijn nakomelingen blijven deze achternaam consequent gebruiken. De andere is de voogd van de kinderen van Wybe Geeles. Hij neemt voor hen weliswaar de achternaam Van der Kloet aan, maar in de burgerlijke stand komen zij en hun nakomelingen alleen onder de naam Kloetstra voor. Alle Friese Van der Kloeten behoren dus tot dezelfde familie.

Sake Jans van der Kloet was een zoon van de welgestelde boer Jan Romkes. Die pachtte net als zijn vader de boerderij die stond op de plek waar voor de hervorming het klooster van Siegerswoude (onder Garijp) stond. Ook Sake Jans is hier enkele jaren boer. Later wordt zijn plaats ingenomen door zijn broer Romke, die in 1811 de achternaam Kloosterman aanneemt. Sake Jans van der Kloet oefent daarna nog verschillende beroepen uit (schipper, koopman/winkelier). In de laatste periode van zijn leven had hij een huis in Garijp aan de Inialoane, waar nu de Iniabar is gevestigd. Lees “Genealogie Van der Kloet” verder

Genealogie Piekstra (B)

(Versie 27-12-2017)


In december 1811 wordt de achternaam Pykstra aangenomen voor de tienjarige Hendrik Jans. Dat gebeurt door zijn oudere halfbroer. De vader, Jan Hendriks Pykstra, is drie jaar eerder overleden. Hij was getrouwd met Gooitske Bastiaans, woonde in Bergum en was koopman en veenbaas. Voor zijn huwelijk woonde hij in Surhuisterveen, net als zijn zuster Martjen Hendriks, die voor zichzelf en haar kinderen eveneens de achternaam Pykstra aanneemt (zie genealogie Piekstra A). Hun ouders waren Hendrik Jans Pyk en Aafke Freerks. Toen Jan Hendriks nog leefde werd hij al Jan Hendriks Pyk of Jan Hendriks Pykstra genoemd. Anders dan voor de nakomelingen van zijn zuster, wordt voor zijn afstammelingen eerst consequent de schrijfwijze ‘Pykstra’ voor hun achternaam aangehouden. Een deel komt buiten Friesland terecht, o.a. in Groningen, en daar wordt het al snel ‘Pijkstra’. Typerende beroepen voor deze familie zijn koopman, winkelier, timmerman en metselaar. Lees “Genealogie Piekstra (B)” verder

Genealogie Piekstra (C)

(Versie 27-12-2017)


Aafke Annes Piekstra krijgt in 1816 in Surhuisterveen een buitenechtelijke zoon Anne bij een onbekende man. De nakomelingen van Anne dragen de achternaam Piekstra, net als het nageslacht van de broers van zijn moeder (zie genealogie Piekstra A) en haar oom Jan Hendriks Pykstra (zie Genealogie Piekstra B).

Geboorteplaatsen genealogie Aafke Annes Piekstra. Klik op kaart voor meer details.
Geboorteplaatsen in genealogie Aafke Annes Piekstra

Lees “Genealogie Piekstra (C)” verder

Genealogie Bakker

(Versie 27-12-2017)


De van oorsprong doopsgezinde familie Bakker is afkomstig van het Witveen onder Oostermeer. Hendrik Jans was daar boer. Zijn oudste zoon Jan trouwt met een bakkersdochter uit Rottevalle en wordt zelf ook bakker. Blijkbaar gebruikt hij de achternaam Bakker al voordat het dragen van een achternaam verplicht wordt. In 1812 verklaart hij namelijk dat hij zijn familienaam wil behouden. Zijn twaalf jaar jongere halfbroer Oene maakt dezelfde keuze. Er zijn geen aanwijzingen dat de naam Bakker al in oudere generaties werd gebruikt.

Jan Hendriks Bakker blijft kinderloos. Alle personen in deze genealogie stammen dus af van Oene Hendriks Bakker. Die blijft het grootste deel van zijn leven arbeider. Pas op oudere leeftijd wordt hij af en toe landbouwer of koemelker genoemd. Verschillende van zijn zonen worden boer. Op de plek aan de Wytfeansterwei waar hij begin 19e eeuw woont, hebben na hem verschillende generaties Bakker gewoond. Zijn nakomelingen woonden in Oostermeer, Rottevalle en Surhuisterveen en later ook in Gerkesklooster, Kollum en de provincie Groningen. Lees “Genealogie Bakker” verder

Genealogie Piekstra (A)

(Versie 27-12-2017)


In december 1811 neemt Martjen Hendriks, weduwe van Anne Ottes, de achternaam Pykstra aan. Die naam verwijst naar haar vader Hendrik Jans Pyk. Haar moeder was Aafke Freerks. Dit paar woonde in Noordwijk toen Martjen gedoopt werd. Martjen had een broer Jan, die in 1792 bij zijn huwelijk Jan Hendriks Pijk werd genoemd en bij de doop van zijn vier kinderen Jan Hendriks Pykstra. Hij is al in 1808 in Bergum overleden, maar zijn achternaam wordt via zijn zoon Hendrik Jans Pykstra doorgegeven aan zijn nakomelingen. Die vallen echter buiten deze genealogie van Anne Ottes (zie Genealogie Piekstra B). Lees “Genealogie Piekstra (A)” verder

Genealogie Sybrandus Huisinga


Genealogie van Sybrandus Huisinga (+ <1729)

Door Sake Wagenaar, 5-5-2010


Generatie I

(van 1662 tot 1729)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 5 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1704 en 1728. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Augustinusga (Ach).

I Sybrandus Huisinga ook genaamd Sybren Sioerds Huysinga, Sibrandus Huysinga, Sybren Huisinga, Sibrant Huijsinga en wijlen de Secretaris Huisinga, zoon van Sioerd Sibrandts en Martijntje Jans, secretaris van Achtkarspelen, klerk en secretaris, wonende te Leeuwarden (Fr), te Oostdongeradeel (Fr), te Augustinusga (Ach) en te Achtkarspelen (Fr), is waarschijnlijk geboren rond 1662, overleden voor dinsdag 29 maart 1729.

Sybrandus trouwt rond 1704 (eigen schatting) (1) met Trijntje Bauckes. Trijntje is mogelijk geboren rond 1680 (eigen schatting).

Van Sybrandus en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1 Martijntje Sibrantz Huizinga, wonende te Augustinusga (Ach), is waarschijnlijk geboren tussen 1704 en 1709 (eigen schatting).

Martijntje trouwt op zondag 10 juli 1729 te Gerkesklooster (Ach) met Roelof Hindrix.

2 Bauke Sibrants Huijsinga.

3 Sjoert Sibrants Huijsinga is geboren rond 1711 (eigen schatting), zie II-A.

4 Aeltie Sibrants Huijsinga ook genaamd Aaltje Huizinga is geboren rond 1716, overleden op zaterdag 14 januari 1797 te Dokkum (Fr).

Sybrandus was gehuwd (2) met Fenne Lammerts, waarschijnlijk dochter van Lammert. Fenne is mogelijk geboren tussen 1690 en 1700 (eigen schatting), overleden na dinsdag 29 maart 1729.

Van Sybrandus en Fenne is een kind bekend:

5 Lambertus Sybrandus Huisinga is geboren rond 1728 te Augustinusga (Ach), zie II-B.

Lees “Genealogie Sybrandus Huisinga” verder

Genealogie Meinsma

Genealogie van Meindert Lammerts


Door Sake Wagenaar, 30-6-2009


Generatie I

(van 1740 tot 1808)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 3 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1787 en 1800. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Anjum (O.D.) (3x).

I Meindert Lammerts, zoon van Lammert Hendriks en Sytske Minderts, kuiper, wonende te Anjum (O.D.), is geboren op zaterdag 23 januari 1740, overleden op maandag 5 december 1808.

Meindert trouwt op zondag 14 december 1766 te Anjum (O.D.) (1) met Aukjen Tomas. Aukjen is overleden voor zondag 25 februari 1787.

Meindert trouwt op zondag 25 februari 1787 te Anjum (O.D.) (2) met Hendrikje Binnerts Meinsma. Hendrikje, wonende te Anjum (O.D.), is geboren in 1762 te Anjum (O.D.), Nederlands Hervormd gedoopt op zondag 5 december 1762 te Anjum (O.D.), overleden op woensdag 8 juli 1835 te Oostdongeradeel (Fr).

Van Meindert en Hendrikje zijn drie kinderen bekend:

1 Lammert Meinderts Meinsma, kuiper, wonende te Anjum (O.D.), is geboren op donderdag 29 november 1787 te Anjum (O.D.), Nederlands Hervormd gedoopt op zondag 9 december 1787 te Anjum (O.D.), overleden op maandag 28 november 1859 te Oostdongeradeel (Fr).

2 Bindert Meinderts Meinsma is geboren op zondag 6 maart 1791 te Anjum (O.D.), Nederlands Hervormd gedoopt op zondag 20 maart 1791 te Anjum (O.D.), zie II.

3 Sytse Meinderts Meinsma, kuiper, wonende te Anjum (O.D.), is geboren op vrijdag 21 november 1800 te Anjum (O.D.), Nederlands Hervormd gedoopt op zondag 7 december 1800 te Anjum (O.D.), overleden op dinsdag 2 september 1879 te Steendijk.

Lees “Genealogie Meinsma” verder

Genealogie Stel/Steltman

(Versie 21-11-2015)


Deze genealogie bestaat uit vier generaties nakomelingen van Tjeerd Jelles in mannelijke lijn, met de achternamen Stel en Steltman. Tjeerd Jelles is arbeider en woont in Eestrum. Hij is een broer van Durk Jelles, van wie de familie De Haan afstamt.

De familie Stel/Steltman woont voornamelijk in Achtkarspelen (Kooten, Harkema Opeinde, Twijzel en Drogeham) en Tietjerksteradeel (Bergum). Veel van de mannen zijn arbeider van beroep. Ook komen er verschillende timmerlieden en een aantal goud- en zilversmeden voor. Zie voor een alfabetisch overzicht van alle personen de namenindex. De volgende kaart toont de geboorteplaatsen die in dit overzicht voorkomen. Lees “Genealogie Stel/Steltman” verder