Inleiding

Deze website is gewijd aan de resultaten van mijn stamboomonderzoek. Bijna al mijn voorouders komen uit Friesland, met name uit de gemeenten Tietjerksteradeel, Achtkarspelen, Smallingerland en Opsterland. De belangrijkste achternamen zijn: Wagenaar, Van der Meulen, De Haan, Luimstra, Van der Kloet, Dijkstra, Piekstra, Bakker, Petersma, Duursma, Van der Meer, Ytsma, Van der Laan en Ploeg.

Deze site bevat de volgende informatie:

Weblog Korte artikelen naar aanleiding van bijzondere vondsten, documenten of bronnen.
Overzichten Kwartierstaten van mijn grootouders (Sake Wagenaar, Lokke van der Meulen, Geert de Haan, Tjimkje Luimstra). Genealogieën van de families Wagenaar, Van der Meulen, de Haan en Luimstra, Bakker, Piekstra (en aanverwante families). Parenteel van Sicke Nammes. Door mij onderzochte families die later toch geen verwanten bleken te zijn.
Teksten Uitgebreide verhalende beschrijvingen van de stamreeksen van mijn grootvaders Sake Wagenaar en Geert de Haan, en van mijn voorouder Aatje Annes Staphorstius.
Bewoners Materiaal over de bewoningshistorie van het gebied waar ik ben opgegroeid.
Toelichting Inleiding en bronnen.
Links Links naar algemene genealogische informatiebronnen.
Contact Contactformulier.
Het is niet mijn bedoeling om hier de resultaten van mijn stamboomonderzoek volledig weer te geven. Deze site is vooral bedoeld om in contact te komen met andere stamboomonderzoekers. Zie je aanknopingspunten met je eigen familie, wil je meer weten over personen op mijn website, of heb je fouten ontdekt, dan ontvang ik graag een reactie. Hiervoor kun je het reactieformulier gebruiken (Contact).

Sybrandus en Sjoerd Huisinga 2

Naar aanleiding van mijn artikel in Sneuper nr 94, ontving ik van Melle Koopmans een aantal vermeldingen van deze twee mannen in de sententies van het Hof van Friesland. Hieruit blijkt dat Sybrandus Huisinga klerk is in Leeuwarden (1697) en Oostdongeradeel (1700), voordat hij secretaris van Achtkarspelen wordt. In die hoedanigheid wordt hij diverse keren genoemd.(1) Verder is uit de vermeldingen af te leiden dat Sybrandus omstreeks 1662 geboren is en Sjoerd rond 1695. Dit leeftijdsverschil is zo groot dat ze geen volle broers kunnen zijn. Halfbroers zou wel kunnen, als hun vader voor de tweede keer getrouwd is met een veel jongere vrouw. Een andere mogelijkheid is dat Sjoerd een neef (‘omkesizzer’) van Sybrandus is. Omdat Sybrandus bij zijn overlijden rond de 67 was, zou het niet zo vreemd zijn als er geen broer meer in leven was om als voogd voor de minderjarige kinderen op te treden. Lees “Sybrandus en Sjoerd Huisinga 2” verder

Emder wortels Staphorstius

De Emder wortels van de familie Staphorstius

door Sake Wagenaar

De familie Staphorstius

De stamvader van de familie Wagenaar, de Bergumer wagenmaker Hendrik Siedses, was getrouwd met Aatje Annes Staphorstius. Zij is een van de weinige voorouders waarvan de achternaam al ver voor 1811 in gebruik was.(1) De gegevens over de familie Staphorstius gaan vrij ver terug. In deze familie kwamen diverse predikanten voor (o.a. in Garijp), en die lieten vaak meer sporen achter dan arbeiders en boeren. Bovendien woonden ze oorspronkelijk in steden (Leeuwarden, Workum), waar de bronnen meestal verder teruggaan dan op het platteland.

In de publicaties over de familie Staphorstius is Nicolaus Staphorst uit Leeuwarden de oudste voorouder die genoemd wordt. Op basis van gegevens die ik heb gevonden, kan ik daar een generatie aan toevoegen. Eerst komen Nicolaus Staphorst en zijn vrouw aan de orde, daarna zijn vermoedelijke ouders. Lees “Emder wortels Staphorstius” verder

Sybrandus en Sjoerd Huisinga

Sybrandus en Sjoerd Huisinga: secretaris van Achtkarspelen en bode der stad Dokkum

Aanleiding

Hendrik Lammerts woonde in Augustinusga. Op 23 april 1731 proclameert hij dat hij drievijfde deel van het huis koopt dat hij zelf bewoont. Het andere deel is eigendom van Sjoerd Lammerts, waarschijnlijk zijn broer, die ik eerder al in de speciekohieren had aangetroffen. De verkoper is “Teke Zapes(1), wonende op ’t Surhuisterveen, voor hemselfs en als gecommiteerde van de borgen voor wijlen de secretarius Huisinga”.(2) Het heeft overigens wel even geduurd voordat ik deze moeilijk leesbare passage had ontcijferd. Vrij snel daarna kwam ik erachter dat twee jaar daarvoor een inventaris was opgemaakt van het sterfhuis van Sybrandus Huisinga, de secretaris van Achtkarspelen.(3) Omdat de datum bekend was, kon ik die snel terugvinden in de weesboeken. Lees “Sybrandus en Sjoerd Huisinga” verder

GEDCOM bewerken met GEDmodify

Het programma GEDmodify heb ik geschreven om achteraf informatie te kunnen verwijderen uit GEDCOM-bestanden. Ook helpt het bij het inspecteren van bestanden en kan het enkele correcties doorvoeren. In het programma zit geen kennis over de betekenis van de diverse tags ingebouwd. Die moet vooral van de gebruiker zelf komen. Zie voor meer informatie het helpbestand. Dat bevat ook een toelichting op de betekenis van de diverse GEDCOM-tags en de relatie met de soorten vermeldingen in Haza-21. Lees “GEDCOM bewerken met GEDmodify” verder

Honingdiefstal in Rottevalle

Mijn voorvader Pyter Ages uit Rottevalle is in de herfst van 1783 het slachtoffer van honingdiefstal. De dader is Jeltje Jans. Dit ontdekte ik in een oude publicatie van de bekende archiefonderzoeker R.S. Roorda. Een nakomeling van Jeltje stuurde mij kopieën van de verhoren van getuigen en dader door het nedergerecht Achtkarspelen.

Lees “Honingdiefstal in Rottevalle” verder

Bewoningsgeschiedenis Langewyk (Boelenslaan)

Dit artikel gaat over de resultaten van mijn onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van de omgeving van mijn ouderlijk huis. Hierbij gaat het om het gebied in de gemeente Achtkarspelen dat voor 1943 bij Rottevalle hoorde en nu bij Boelenslaan. Het onderzoeksgebied ligt tussen de Mûntsegroppe in het westen en de Fjouwerroeden in het oosten. Midden door dat gebied loopt van noord naar zuid de Langewyk, die vanaf de 17e eeuw een belangrijke functie vervulde bij de vervening van het gebied.

Verderop wordt ingegaan op de bewoners van Langewyk en omgeving volgens het oudste kadaster (1824). Omdat eigenaren niet beslist de bewoners hoeven te zijn heb ik ook diverse andere bronnen geraadpleegd (registratie familienamen 1811, volkstelling 1840, bevolkingsregister 1850-1910, burgerlijke stand, notariele akten). Het onderzochte gebied valt onder de kadastrale gemeente Drogeham, Sectie E.

Eerst wordt een overzicht gegeven van de situatie in 1824, onder andere met een aantal kaartjes. Daarna komen een aantal bewoners aan de orde. Van elk van de bewoners uit 1824 heb ik geprobeerd na te gaan wie ze waren, waar ze vandaan kwamen en wie er na hen op deze plek zijn komen wonen. Ik was vooral benieuwd of er verbanden zijn tussen de bewoners van 1824 en de bewoners uit mijn kindertijd. Dit artikel bevat slechts een fractie van de verzamelde gegevens. Lees “Bewoningsgeschiedenis Langewyk (Boelenslaan)” verder

Woonhuizen voorouders op kaart

Op deze kaart zijn de woonplaatsen van mijn voorouders weergegeven, maar dan alleen voor zover ik die vrij nauwkeurig weet (of een zeer concreet vermoeden heb op basis van diverse gegevens). Dat houdt in dat ik op de oudste kadasterkaarten het perceel moest kunnen aanwijzen. Het is echter niet in alle gevallen eenvoudig om deze locatie ook op de satellietfoto’s aan te wijzen. Dat geldt met name in de bebouwde kom, waar de oude perceelgrenzen vaak niet goed meer zichtbaar zijn. Op een sterk ingezoomd beeld zullen de markeringen niet altijd precies op de beoogde plek staan. De kleuren van de symbolen geven het onderscheid tussen Wagenaar (blauw) en De Haan (paars) aan. Lees “Woonhuizen voorouders op kaart” verder

Wagenaars in Wisconsin

In 1887 emigreerde Syds Hendriks Wagenaar met zijn vrouw en drie kinderen van Friesland naar Wisconsin in de Verenigde Staten. Hij veranderde zijn naam later in John S. Wagner. Hij woonde in Wheatland (Kenosha County) and Dover (Racine County). Zijn kinderen waren Henry (Hendrik), Frank (Feike), Sarah, Agnes, Nic, Effie, Arthur, Cornelia en Leona Wagner. Henry woonde later in Burlington (Racine County) and Lyons (Walworth County). Ik weet niet wat er verder met de familie Wagner is gebeurd. Omdat er in het gebied zeer veel Duitsers zijn gaan wonen, is Wagner een veel voorkomende achternaam.

Lees “Wagenaars in Wisconsin” verder