Boedelscheiding Reinder Simons Luimstra 2

Van de boedelscheiding van mijn betovergrootvader Reinder Simons Luimstra uit 1904 is een volledige transcriptie gemaakt. Uit de documenten blijkt o.a. dat Simon Reinders Luimstra onder huwelijksvoorwaarden was getrouwd en dat hij volgens zijn testament wilde dat zijn weduwe tot haar dood over zijn volledige erfenis kon beschikken. Zijn kinderen stemden hier echter niet mee in. De boedel moest dus worden verdeeld. Hier kwam een hele stapel papieren aan te pas. Uiteindelijk erfde elk van zijn acht kinderen (of hun erfgenamen als ze waren overleden) 4288 gulden! Om aan te geven hoeveel geld dit toen was: dit was ongeveer de helft van de taxatiewaarde van de boerderij van Reinder Simons Luimstra incl. de paar stukken land erom heen.

De totale nalatenschap van Reinder Simons Luimstra bedroeg 45.735 gulden. Zijn weduwe, Sjoukje Teyes van de Laan, kreeg een kwart (11.434 gulden). De rest werd over de acht ‘staken’ verdeeld (elk 4.288).

Transcriptie boedelscheiding

No 3758


Heden den tweeden Juni negentien honderd vier, in tegenwoordigheid van den Edel Achtbaren heer Meester Eelco Schaafsma, rechter in het Kanton Bergum, wonende te Bergum, verschenen voor mij Jan Landmeter notaris te Augustinusga, gemeente Achtkarspelen, in bijzijn van de aan mij bekende getuigen:

1 Simon Reinders Luimstra, van boerenbedrijf, onder Surhuisterveen, voor zich zelf en als toeziende voogd over na te noemen minderjarige
2 a Dirk de Wit, armmeester der Gemeente Achtkarspelen, wonende te Surhuisterveen, als vader en voogd over zijn nog minderjarig kind Trijntje de Wit.
b Petrus de Wit, boekbinder.
c Sjoukje de Wit, zonder bepaald beroep, beiden wonende aldaar.
3 Tije Reinders Luimstra, van boerenbedrijf aldaar, voor zich zelf en als gelastigde ingevolge procuratie verteekend den acht en twintigsten Mei laatstleden van zijne Moeder Sjoukje Teyes van der Laan, weduwe Reinder Simons Luimstra, landbouwerse aldaar.
4 Lubbert Reinders Luimstra, landbouwer onder Surhuizum.
5 Meine Reinders Luimstra, van boerenbedrijf, thans wonende onder Surhuisterveen.
6 IJje Reinders Luimstra, landbouwer te Augustinusga.
7 Pieter Reinders Luimstra, van boerenbedrijf onder Surhuisterveen en
8 Johannes Reinders Luimstra, van boerenbedrijf aldaar.

De aangehaalde procuratie is na alvorens door de lasthebber in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend, aan deze acte is vastgehecht.

De comparanten verklaarden:

Dat wijlen Reinder Simons Luimstra en de lastgeefster Sjoukje Teyes van der Laan zijn gehuwd te Buitenpost, op den zestienden November achttien honderd vier en vijftig.

Dat voor het huwelijk door hen is gemaakt een huwelijkscontract verleden voor den notaris Beekhuis te Buitenpost den veertienden November bevorens, waarbij door hen is bepaald:

“dat er tusschen hen geene andere gemeenschap van goederen, dan die van winst en verlies zal plaats hebben, zoodat zoowel de tegenwoordige en toekomstige roerende en onroerende goederen, als de reeds bestaande en toekomstige schulden hun persoonlijk behoorende en betreffende, van de gemeenschap zullen zijn en blijven uitgesloten, terwijl de vermeerdering van beider bezittingen staande huwelijk, uit de vruchten en inkomsten van elks goederen, door arbeid en vlijt en uit den opleg van onverteerde inkomsten op te komen of te verkrijgen voor winst – en de vermindering dier bezittingen door uitgaven boven de inkomsten of door schulden de echtgenooten tezamen betreffende en staande huwelijk gemaakt, te veroorzaken, voor verlies zal worden gehouden en bij hun ieder voor de helft zal worden gedeeld en gedragen.”

Dat deze gemeenschap is ontbonden door den dood van den man, welke te Surhuisterveen is overleden op den zestienden November negentien honderd drie, tot erfgenamen volgens de wet nalatende zijne kinderen Simon, Tije, Lubbert, Meine, IJje, Pieter en Johannes Reinders Luimstra en drie kinderen van zijn vooroverleden dochter wijlen Beitske Reinders Luimstra, in leven vrouw van Dirk de Wit, zijnde Petrus, Sjoukje en Trijntje de Wit, elke staak voor een achtste gedeelte.

Dat Reinder Simons Luimstra heeft achtergelaten en met den dood bekrachtigd een testament verleden den zestienden September achttien honderd tachtig, voor den notaris Sickler te Bergum, na het overlijden geregistreerd, waarbij hij heeft beschikt als volgt:

“Ik legateer aan mijne huisvrouw Sjoukje Teyes van der Laan zonder beroep bij mij te Surhuisterveen woonachtig, het vruchtgebruik van mijne geheele nalatenschap niets uitgezonderd, gedurende haar leven, als willende ik dat zij tot aan haren dood, het geheele beheer en genot van mijne nalatenschap zal hebben; ik stel haar vrij van de verplichting tot het stellen van zekerheid.

Mijne kinderen of erfgenamen verzoek ik ernstig deze mijne laatste begeerte op te volgen, benoemende ik, wanneer een of meer hunner zich daartegen verzetten, mijne genoemde huisvrouw tot erfgename in vollen eigendom van zoodanig gedeelte mijner nalatenschap, als waarover de wet mij toestaat in den ruimsten zin ten voordeele van haar te mogen beschikken.”

Dat evenwel zijne kinderen deze beschikking niet wenschen op te volgen, doch aan de legatarisse willen afstaan het beschikbaar gedeelte, in dezen het een/vierde gedeelte der nalatenschap.

Dat een gedeelte der roerende lichamelijke goederen publiek zijn verkocht geworden bij procesverbaal voor mij notaris opgemaakt den zevenden April laatstleden.

Dat nagenoeg alle onroerende goederen na daartoe bekomen rechtelijk bevel, verleend door de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden op den elfden Januari laatstleden publiek zijn geveild geworden, ingevolge processenverbaal van provisioneele en finale toewijzing voor mij notaris opgemaakt den elfden en vijf en twintigsten Januari laatstleden, welke onroerende goederen allen zijn ingehouden geworden, terwijl de hoogste bieders op de percelen, allen mede erfgenamen bij het betrekkelijk procesverbaal van finale toewijzing, hebbende verklaard genegen te zijn die ingehouden perceelen bij deze scheiding in deeling aan te nemen, voor de sommen hierna vermeld, terwijl deze perceelen op de hierna te vermelden waarden zijn gewaardeerd, door Klaas Tjerks Poppenga, Klaas Andries Veenstra en Hendrik IJjes Hulshoff, allen landbouwer te Surhuisterveen, door wien ook zijn gewaardeerd de niet ter verkoop aangeboden perceelen, welke deskundigen door partijen benoemd en door den heer Kantonrechter te Bergum beëdigd op den acht en twintigsten December laatstleden, die waardering hebben verricht na kennisneming van den uitslag der veiling en inhouding voor de juiste waarde, blijkens rapport verteekend den zes en twintigsten April laatstleden, aan deze acte vastgehecht om gelijktijdig daarmede ter registratie te worden aangeboden.

Dat de onderwerpelijke gemeenschappelijke boedel en nalatenschap is geinventariseerd op den zeven en twintigsten April laatstleden, blijkens procesverbaal daarvan op dien datum voor mij notaris opgemaakt, en bij welk inventaris de nog aanwezige roerende goederen zijn gewaardeerd door Klaas Tjerks Poppinga voornoemd, daartoe beëdigd door den heer Kantonrechter te Bergum op den acht en twintigsten December laatstleden.

De comparant Dirk de Wit verklaarde dat de onderwerpelijke nalatenschap door hem voor de minderjarigen is aanvaard geworden onder het voorrecht van boedelbeschrijving, blijkens verklaring daarvan afgelegd ter Griffie van de Arrondissements Rechtbank te Leeuwarden op den vijftienden April laatstleden.

Dat zij thans bij deze acte onder goedkeuring van genoemden heer Kantonrechter willen overgaan tot scheiding en verdeeling van:

A Gemeenschap van winst en verlies bestaan hebbende tusschen wijlen Reinder Simons Luimstra en Sjoukje Teyes van der Laan

Voordeelig

Onroerende goederen

1 Eene boerenhuizinge met schuur erf en grond en eenig weidland onder Surhuisterveen, bekend ten kadaster gemeente Surhuizum in Sectie C nummers 380 ’ten westen van het huis’ groot een hectare vier en zestig are zestig centiare; 386 achter huis, groot zeven en zestig are vijftig centiare; 387 huis en erf cum annexis, groot dertien are negentig centiare; 388, groot zes are veertig centiare; 389 groot zeven en dertig are twintig centiare en 390 ten oosten van het huis, groot twee en zeventig are; door de taxateurs blijkens hun aangehecht rapport samen waardig geschat acht duizend drie honderd negen en dertig gulden (f 8339).
2 Een stuk weidland onder Surhuisterveen ‘Theuniskamp’ bekend ten kadaster gemeente Surhuizum in Sectie B nummer 565, groot een hectare zes en twintig are, waardig geschat een duizend drie honderd negen en tachtig gulden (f 1389).

Als titels van eigendom bestaan:
Van de perceelen onder nummer een genoemd een procesverbaal van finale toewijzing voor mij notaris opgemaakt den zeven en twintigsten Januari achttien honderd zeven en negentig, overgeschreven te Leeuwarden den twaalfden Februari daaraanvolgend in deel 1109 nummer 23.
Van het perceel onder nummer twee genoemd een procesverbaal van finale toewijzing voor mij notaris opgemaakt den twee en twintigsten Maart achttien honderd zeven en negentig, overgeschreven te Leeuwarden den zestienden April daaraanvolgend in deel 1111 nummer 45.

3 Roerende goederen, als levende have, boeregereedschappen, producten, meubilair en lijfdracht, bij het inventaris in het heede omschreven en als toen waardig geschat twee duizend twee honderd dertig gulden tien cent (f 2230,10).

Vorderingen

4 Van Anne Johannes Smids onder Surhuisterveen, wegens geleend geld, ingevolge hypthecaire obligatie verleden voor den Notaris Johannes Hendrik Sickler te Augustinusga den tweeden Juni achttien honderd drie en tachtig, ingeschreven ten kantore van hypotheken te Leeuwarden op den twee en twintigsten dier maand, in deel 32 onder nummer 45, aan kapitaal zijnde de renten aanbetaald, twee honderd gulden (f 200).
5 Van denzelfde, wegens alsboven, ingevolge hypothecaire obligatie voor mij notaris verleden den zesden Mei negentien honderd twee, ingeschreven ten kantore van hypotheken te Leeuwarden op den drie en twintigsten dier maand, in deel 131 onder nummer 149, aan kapitaal, zijnde de renten aanbetaald: twee honderd vijftig gulden (f 250).
6 Van Tymen Wiersma en Wytze Landheer, beide onder Surhuisterveen, wegen alsboven, ingevolge hypothecaire obligatie voor mij notaris verleden den tweeden Juni negentien honderd drie, ingeschreven ten voormelden hypotheekkantore op den twee en twintigsten dier maand in deel 139 onder nummer 131, aan kapitaal een honderd negentig gulden (f 190) waarbij waarbij een jaar intressen ad vier en een half percent tot den eersten Mei laatstleden, acht gulden vijf en vijftig cent (f 8,55) (f 198,55).
7 Van Dirk de Wit voornoemd en zijne wijlen vrouw Beitske Luimstra, wegens geleend geld, aan kapitaal vijf honderd gulden (f 500) waarbij de intressen ad vier percent van af twaalf Mei achttien honderd negen en tachtig, tot den eersten Mei negentien honderd vier, waarop tien gulden is betaald twee honderd negen en tachtig gulden drie en dertig een/tweede cent (f 289,33 1/2) (f 789,33 1/2).
8 Van dezelfden wegens alsvoren aan kapitaal vijftig gulden (f 50) waarbij de intressen ad vier percent van af den twaalfden Mei achttien honderd acht en tachtig, tot den eersten Mei negentien honderd vier, een en dertig gulden drie en negentig een/tweede cent (f 31,93 1/2) (f 81,93 1/2).
9 Van Simon Reinders Luimstra voornoemd, wegens geleend geld aan kapitaal elfhonderd zestig gulden (f 1160) waarbij de intressen van duizend gulden naar vier percent van af den twaalfden Mei achttien honderd zes en tachtig tot den eersten Mei negentien honderd vier, zeven honderd achttien gulden zes en zestig een/tweede cent (f 718,66 1/2) (1878,66 1/2).
10 Van denzelfde wegens alsvoren aan kapitaal, waarop geene rente is verschuldigd, twee honderd dertig gulden (f 230).
11 Van IJe Reinders Luimstra voornoemd, wegens geleend geld aan kapitaal zeven honderd vijf en zeventig gulden vijf en zeventig cent (f 775,75) waarbij de intressen ad vier percent van af den twaalfden Mei achttienhonderd zeven en negentig tot den eersten Mei negentien honderd vier, twee honderd zestien gulden zeventien een/tweede cent (f 216,17 1/2) (f 991,92 1/2).
12 Van denzelfde, wegens alsvoren, aan kapitaal zes honderd gulden (f 600) waarbij de intressen ad vier percent van af den twaalfden Mei negentien honderd twee tot den eersten Mei negentien honderd vier, zeven en veertig gulden twintig cent (f 47,20) (647,20).
13 Van Meine Reinders Luimstra voornoemd, wegens geleend geld aan kapitaal honderd twee en twintig gulden (f 122) waarbij de intressen ad vier percent van af den twaalfden Mei achttien honderd negen en tachtig tot den eersten Mei negentien honderd vier, drie en zeventig gulden drie een/tweede cent (f 73,03) (f 195,03 1/2).
14 Van denzelfde wegens alsvoren aan kapitaal achthonderd acht en veertig gulden (f 848) waarbij de intressen ad vier percent van af den twaalfden Mei achttien honderd zeven en negentig tot den eersten Mei negentien honderd vier, twee honderd en dertig gulden een en dertig een/tweede cent (f 236,31 1/2) (f 1084,31 1/2).
15 Van Lubbert Reinders Luimstra voornoemd, wegens geleend geld, aan kapitaal duizend gulden (f 1000) waarbij de intressen ad vier percent van af den twaalfden Mei negentien honderd drie tot den eersten Mei negentien honderd vier, acht en dertig gulden zes en zestig een/tweede cent (f 38,66) (f 1038,66 1/2).
16 Van Pieter Reinders Luimstra voornoemd, wegens alsvoren, aan kapitaal zeven honderd zes en zeventig gulden (f 776) waarbij de intressen ad vier percent van af den twaalfden Mei negentien honderd twee tot den eersten Mei negentien honderd vier, een en zestig gulden vier cent (f 61,04) (f 837,04).
17 Van Klaas van der Laan te Surhuisterveen, wegens alsvoren, doende geene rente, acht en dertig gulden negen en dertig cent (f 38,39).
18 Contanten voortgekomen uit:
a Op den sterfdag aanwezige gelden drie duizend zes honderd drie en tachtig gulden (f 3683).
b Uit de zuivere opbreng van het gehouden boelgoed op den zevenden April laatstleden drie duizend vijf honderd zes en zeventig gulden vijftig cent (f 3576,50).
c Uit de ontvangen vordering ten laste van de Weduwe Wiebe Goitzens Eenling, met de rente bedragende tweeduizend zes honderd zes gulden vijf en twintig cent (f 2606,25).
d Uit idem van de Weduwe Albert Pieters Buma, met de rente bedragende vijftien honderd dertig gulden (f 1530).
e Uit de opbrengst van de verkochte effecten tweeduizend zeven honderd drie en veertig gulden acht en vijftig cent (f 2743,58).
f Uit huur van het stuk bouwland ‘de heidkamp’ ad honderd een en veertig gulden vijf en vijftig cent (f 141,55).
Nota Het onder letter f bedoelde was bij het inventaris verzuimd aan te geven.

Samen veertien duizend twee honderd tachtig gulden acht en tachtig cent (f 14280,88).
Waaruit is betaald geworden de kosten en verschotten van den gehouden verkoop van onroerende goederen voorzoover tot de gemeenschap behoorende ad drie en dertig gulden (f 33).
Rest aan contanten veertien duizend twee honderd zeven en veertig gulden acht en tachtig cent (f 14247,88).
Samen vier en dertig duizend zes honderd zeven en zestig gulden drie cent (f 34667,03)

Nadeelig

Aan de afzonderlijke nalatenschap van den erflater Reinder Simons Luimstra
a Wegens het door hem geerfde uit de nalatenschappen van zijne ouders wijlen Simon IJjes Luimstra en wijlen Beitske Meines Boetes, geblijkende uit eene acte van scheiding, verleden voor den notaris Nicolaas Sickler te Augustinusga den twaalfden Juli achttien honderd vijf en zeventig en welke baten in de gemeenschap zijn versmolten als:
De opbrengst van verkochte heidegrond en poel nabij Boelenslaan, ad vijf honderd vijf en zeventig gulden (f 575)
Aan roerende lichamelijke goederen, acht honderd vier en negentig gulden zestig cent (f 894,60)
aan effecten, samen voor negen duizend twee honderd zeven en twintig gulden twee en vijftig een/tweede cent (f 9227,52 1/2)
aan thans afgeloste vorderingen samen ad drie duizend een en zeventig gulden acht en vijftig cent (f 3071,58)
aan vorderingen ten laste van den erflater en zijne vrouw Sjoukje Teyes van der Laan, ad zes duizend twee honderd vijftig gulden vijf en vijftig cent (f 6250,55)
aan contanten een duizend een honderd zes en vijftig gulden zeven en een/tweede cent (f 1156,07 1/2)

b Wegens het door hem geerfde uit de nalatenschap van zijn broeder wijlen IJje Simons Luimstra, mede in de gemeenschap versmolten, hetwelk geblijkt uit eene acte van scheiding voor mij notaris verleden den zestienden September achttien honderd vijf en negentig als:
aan afgeloste vorderingen negen honderd twee en veertig gulden vijf en zeventig cent (f 942,75)
aan contanten na aftrek van successie en overgangsrechten en korten van boedelberedding acht honderd negen en twintig gulden een en negentig een/tweede cent (f 829,91 1/2)
wegens gelden afkomstig uit de vorderingen van Pieter Gerbens Hoeksma en Bindert Feikes Wouda, welke vorderingen bij even aangehaalde scheiding onverdeeld zijn gebleven ad zeven honderd zes en zestig gulden zes en zestig cent (f 766,66).
Samen drie en twintig duizend zeven honderd veertien gulden vijf en zestig een/tweede cent (f 23714,65 1/2)

aan de deelgenoote Sjoukje Teyes van der Laan wegens het door haar geërfde uit de nalatenschappen van hare ouders Tije Johannes van der Laan en Trijntje Lubberts Witteveen, hetwelk mede in de gemeenschap is versmolten, ad duizend gulden (f 1000)

aan de zuivelvereeniging te Surhuisterveen voor geleverde boter drie en twintig gulden twintig en een tweede cent (f 23,20 1/2) (f 24737,86)

Rest een voordelig saldo ad negen duizend negen honderd negen en twintig gulden zeventien cent (f 9929,17).

B Afzonderlijke nalatenschap van den erflater Reinder Simons Luimstra

Voordeelig

Onroerende goederen

19 Een huis met erf en grond aan den straatweg onder Surhuisterveen en twee stukken weidland aan en bij den straatweg aldaar, bekend ten kadaster gemeente Surhuizum in Sectie B nummer 1849 groot negen are vijf en vijftig centiare en in Sectie C nummers 989 groot twee en negentig are vijftig centiare en 378 groot vijf en vijftig are tien centiare; samen blijkens aangehecht rapport waardig geschat drie duizend vier honderd negentig gulden (f 3490).
20 drie stukken bouw en weidland onder Surhuisterveen, bekend ten kadaster gemeente Surhuizum, in sectie B nummers 593; het eerste stuk achter Sikke Lieuwes, groot zes en negentig are tachtig centiare; 594 groot drie en zeventig are en 595 ‘de langekamp’ groot een hectare vier en zeventig are tachtig centiare, samen waardig geschat drie duizend negen honderd acht gulden (f 3908).
21 drie stukken weidland onder Surhuisterveen, bekend ten kadaster gemeente Surhuizum, in Sectie B nummers 574 ‘de zeven akkers kamp’ groot een hectare vier en veertig are; 573 ‘de halve kampen’, groot een hectare zeven en veertig are twintig centiare en 572 ‘het eilandersland’, groot een hectare dertien are zestig centiare, samen waardig geschat vier duizend drie honderd zes en negentig gulden (f 4396)
22 Twee stukken weidland nabij de laan op Oosterburen onder Gerkesklooster, bekend ten kadaster gemeente Drogeham in Sectie A nummer 42 groot twee hectare twee en tachtig are zestig centiare, waardig geschat vier duizend zeven honderd vier en veertig gulden (f 4744)

Als titels van eigendoms verkrijging bestaan:
Van het kadastrale perceel gemeente Drogeham Sectie A nummer 42 eene acte van scheiding voor mij notaris verleden den zestienden September achttien honderd vijf en negentig, overgeschreven te Leeuwarden den zeven en twintigsten dier maand in deel 1082 nummer 24.
Van alle overige perceelen eene acte van scheiding verleden voor den notaris Nicolaas Sickler te Augustinusga den twaalfden Juli achtien honderd vijf en zeventig overgeschreven te Leeuwarden den zesden Augustus daar aan volgende in deel 685 nummer 31.

Vorderingen

23 Van Libbe van der Wal te Surhuisterveen en Wytske Durks van der Schors wegens geleend geld in gevolge hypothecaire obligatie verleden voor den notaris Sickler te Bergum den negentienden Mei achttien honderd tachtig ingeschreven ten kantore van hypotheken te Leeuwarden op den acht en twintigsten dier maand, in deel 13 onder nummer 11, aan kapitaal, waarvan de renten zijn aanbetaald, vier honderd vijf en twintig gulden (f 425).
24 Van Meine Reinders Luimstra, voornoemd, voor gekocht hout vijf en veertig gulden (f 45).
25 Van Pieter Reinders Luimstra voornoemd, voor hout, een honderd zeventig gulden (f 170).
26 Van Tije Reinders Luimstra voornoemd, en Johannes Reinders Luimstra, mede voornoemd, voor hout twee honderd tien gulden (f 210).
27 Van den hiervoor bedoelden gemeenschappelijken boedel, wegens in de gemeenschap gevloeide waarden den erflater in afzonderlijken eigendom behoorende zoals hiervoor in het heede is omschreven, ad drie en twintig duizend zeven honder veertien gulden vijf en zestig een/tweede cent (f 23714,65 1/2).

Samen een en veertig duizend een honderd twee gulden vijf en zestig een/tweede cent (f 41102,65 1/2)

Nadeelig

aan notaris Landmeter voornoemd wegens uitbetaalde strijk en verhooggelden en zovoort, terzake den gehouden verkoop van onroerende goederen tot de afzonderlijke nalatenschap behoorende, ad drie honderd twee en dertig gulden vijf en vijftig cent (f 332,55)

Rest een voordeelig saldo ad veertig duizend zeven honderd zeventig gulden tien en een/tweede cent (f 40770,10 1/2).

De nalatenschap van den erflater Reinder Simons Luimstra bestaat uit:
de helft van het voordelig saldo van den gemeenschappelijken boedel, ad vier duizend negen honderd vier en zestig gulden acht en vijftig een/tweede cent (f 4964, 58 1/2)
Het saldo der afzonderlijke nalatenschap, ad veertig duizend zeven honderd zeventig gulden tien en een/tweede cent (f 40770,10 1/2).
Samen vijf en veertig duizend zeven honderd vier en dertig gulden negen en zestig cent (f 4534,69).
Hiervan een/vierde gedeelte voor de deelgenoote Sjoukje Teyes van der Laan ad elf duizend vier honderd drie en dertig gulden zeven en zestig cent (f 11433,67).
Rest voor de wettige erfgenamen vier en dertig duizend drie honderd een gulden twee cent (f 34301,02)
Hiervan een/achtste gedeelte voor elke staak is vier duizend twee honderd zeven en tachtig gulden twee en zestig een tweede cent (f 4287,62 1/2)

De deelgenoote Sjoukje Teyes van der Laan heeft te vorderen:
de helft van het voordeelig saldo der gemeenschap ad vier duizend negenhonderd vier en zestig gulden acht en vijftig een/tweede cent (f 4964,58)
Een vierde gedeelte der nalatenschap van wijlen Reinder Simons Luimstra ad elf duizend vier honderd drie en dertig gulden zeven en zestig cent (f 11433.67)
Samen zestien duizend drie honderd acht en negentig gulden vijf en twintig een/tweede cent (f 16398,25 1/2)

En alsnu overgaande tot scheiding en verdeeling zoo wordt bij deze, met onderling goedvinden der deelgenooten en onder goedkeuring van genoemden heer Kantonrechter toegedeeld:
Aan de deelgenoote Sjoukje Teyes van der Laan, weduwe Reinder Simons Luimstra, hetwelk haar lasthebben Tije Reinders Luimstra verklaart aan te nemen.
De onroerende goederen onder nummer een omschreven voor acht duizend drie honderd negen en dertig gulden (f 8339)
De roerende goederen onder nummer drie vermeld, ad twee duizend twee honderd dertig gulden tien cent (f 2230,10)
De vorderingen onder nummers vier, vijf en zes omschreven ad zes honderd acht en veertig gulden vijf en vijftig cent (f 648,55)
die onder nummer zeventien ad acht en dertig gulden negen en dertig cent (f 38,39)
Van de contanten onder nummer achttien vermeld een bedrag ad vierhonderd negen en zestig gulden zeventig cent (f 469,70)
de beide stukken land onder nummer twee en twintig omschreven ad vier duizend zeven honderd vier en veertig gulden (f 4744)
de vordering onder nummer drie en twintig vermeld ad vier honder vijf en twintig gulden (f 425)
de toehaak te betalen door den deelgenoot Meine Reinders Luimstra ad vijf honderd zes en twintig gulden twee en zeventig cent (f 526,72)
Samen zeventien duizend vier honderd een en twintig gulden zes en veertig cent (f 17421,46)
Hare aandeelen in het te verdeelene bedragen zestien duizend drie honderd acht en negentig gulden vijf en twintig en een/tweede cent (f 16398,25 1/2)
de te vorderen vergoeding duizend gulden (f 1000)
Zij neemt voor hare rekening de schuld aan de zuivelvereeniging te Surhuisterveen drie en twintig gulden twintig een/tweede cent (f 23,20 1/2)
Aan den deelgenoot Simon Reinders Luimstra, hetwelk deze verklaart aan te nemen:
De vorderingen ten zijnen laste onder nummer negen en tien vermeld ad twee duizend een honderd acht gulden zes en zestig een tweede cent (f 2108,66 1/2)
Van de contanten onder nummer achttien vermeld een bedrag ad twee duizend een honderd acht en zeventig gulden zes en negentig cent (f 2178,96)
Makende samen zijn aandeel ad vier duizend twee honderd zeven en tachtig gulden twee en zestig een/tweede cent (f 4287,62 1/2)

Aan de minderjarige Trijntje de Wit, hetwelk de vader-voogd verklaart aan te nemen:
Een/derde gedeelte van de vorderingen onder nummers zeven en acht vermeld, ad twee honderd negentig gulden twee en veertig cent (f 290,42)
Van de contanten onder nummer achttien vermeld een bedrag ad elf honderd acht en dertig gulden negen en zeventig cent (f 1138,79)
Makende samen zijn aandeel ad veertien honderd negen en twintig gulden een en twintig cent (f 1429,21)

Aan de deelgenoote Sjoukje de Wit, hetwelk zij verklaart aan te nemen:
Een/derde gedeelte van de vorderingen onder nummers zeven en acht vermeld, ad twee honderd negentig gulden twee en veertig een/tweede cent (f 290,42)
Van de contanten onder nummer achttien vermeld een bedrag ad elf honderd acht en dertig gulden negen en zeventig een/tweede cent (f 1138,79 1/2)
Makende samen haar aandeel ad veertien honderd negen en twintig gulden een en twintig cent (f 1429,21)

Aan de deelgenoot Petrus de Wit, hetwelk deze verklaart aan te nemen:
Een/derde gedeelte van de vorderingen onder nummers zeven en acht vermeld, ad twee honderd negentig gulden twee en veertig een/tweede cent (f 290,42)
Van de contanten onder nummer achttien vermeld een bedrag ad elf honderd acht en dertig gulden negen en zeventig een/tweede cent (f 1138,79 1/2)
Makende samen zijn aandeel ad veertien honderd negen en twintig gulden een en twintig cent (f 1429,21)

Aan den deelgenoot Tije Reinders Luimstra, hetwelk deze verklaart aan te nemen:
De helft over hoog en laag in het stuk weidland onder nummer twee omschreven, ad zes honder vier en negentig gulden vijftig cent (f 694,50)
de helft over hoog en laag in de drie stukken weidland onder nummer een en twintig omschreven, ad twee duizend een honderd acht en negentig gulden (f 2198)
De helft van de vordering onder nummer zes en twintig omschreven ad honderd vijf gulden (f 105)
Van de contanten onder nummer achttien vermeld een bedrag ad zes honderd twee en zestig gulden een en zeventig cent (f 662,71)
de toehaak te betalen door den deelgenoot Pieter Reinders Luimstra ad zes honderd zeven en twintig gulden een en veertig een/tweede cent (f 627,41 1/2)
Makende samen zijn aandeel ad vier duizend twee honderd zeven en tachtig gulden twee en zestig een/tweede cent (f 4287,62 1/2)

Aan den deelgenoot Lubbert Reinders Luimstra, hetwelk deze verklaart aan te nemen:
De vordering ten zijnen laste onder nummer vijftien vermeld ad een duizend acht en dertig gulden zes en zestig een/tweede cent (f 1038,66 1/2)
Van de contanten onder nummer achttien vermeld een bedrag ad drie duizend twee honderd acht en veertig gulden zes en negentig cent (f 3248,96)
Makende samen zijn aandeel ad vier duizend twee honderd zeven en tachtig gulden twee en zestig een/tweede cent (f 4287,62 1/2)

Aan den deelgenoot Meine Reinders Luimstra, hetwelk deze verklaart aan te nemen:
de vorderingen ten zijnen laste onder nummer dertien en veertien vermeld, ad twaalf honderd negen en zeventig gulden vier en dertig en/tweede cent (f 1279,34 1/2)
De onroerende goederen onder nummer negentien omschreven, ad drie duizend vier honder negentig gulden (f 3490)
de vordering te zijnen laste onder nummer vier en twintig vermeld, ad vijf en veertig gulden (f 45)
Samen vier duizend acht honder veertien gulden vier en dertig een/tweede cent (f 4814,34 1/2)
Zijn erfdeel bedraagt vier duizend twee honderd zeven en tachtig gulden twee en zestig een/tweede cent (f 4287,62 1/2)
Zoodat door hem een toehaak moet worden betaald, ad vijf honderd zes en twintig gulden twee en zeventig cent (f 526,72)

Aan den deelgenoot IJje Reinders Luimstra, hetwelk deze verklaart aan te nemen:
De vorderingen ten zijnen laste onder nummer elf en twaalf vermeld, ad zestien honderd negen en dertig gulden twaalf een tweede cent (f 1639,12 1/2)
Van de contanten onder nummer achttien vermeld een bedrag ad twee duizend zes honderd acht en veertig gulden vijftig cent (f 2648,50)
Makende samen zijn aandeel ad vier duizend twee honderd zeven en tachtig gulden twee en zestig een/tweede cent (f 4287,62 1/2)

Aan den deelgenoot Pieter Reinders Luimstra, hetwelk deze verklaart aan te nemen:
de vordering te zijnen laste onder nummer zestien vermeld, ad acht honderd zeven en dertig gulden vier cent (f 837,04)
De onroerende goederen onder nummer twintig omschreven, ad drie duizend negenhonderd acht gulden (f 3908)
De vordering te zijnen laste onder nummer vijf en twintig vermeld, ad honderd zeventig gulden (f 170)
Samen vierduizend negenhonderd vijftien gulden vier cent (f 4915,04)
Zijn erfdeel bedraagt vier duizend twee honderd zeven en tachtig gulden twee en zestig een/tweede cent (f 4287,62 1/2)
Zoodat door hem een toehaak moet worden betaald, ad zeshonderd zeven en twintig gulden een en veertig een/tweede cent (f 627,41 1/2)

Aan den deelgenoot Johannes Reinders Luimstra, hetwelk deze verklaart aan te nemen:
De helft over hoog en laag in het stuk weidland onder nummer twee omschreven, ad zes honder vier en negentig gulden vijftig cent (f 694,50)
de helft over hoog en laag in de drie stukken weidland onder nummer een en twintig omschreven, ad twee duizend een honderd acht en negentig gulden (f 2198)
De helft van de vordering onder nummer zes en twintig omschreven ad honderd vijf gulden (f 105)
Van de contanten onder nummer achttien vermeld een bedrag ad twaalf honderd negentig gulden twaalf een/tweede cent (f 1290,12 1/2)
Makende samen zijn aandeel ad vier duizend twee honderd zeven en tachtig gulden twee en zestig een/tweede cent (f 4287,62 1/2)

Met de nog overgebleven contanten zal worden afgedaan de in het passief van de afzonderlijke nalatenschap omschreven schuld, ad drie honderd twee en dertig gulden vijf en twintig cent (f 332,55)

De comparanten verklaarden verders deze scheiding en deeling te hebben aangegaan op de navolgende Voorwaarden:
Alle belastingen, aanslagen en contributiën van de onroerende goederen geheven wordende, alsmede de aanvaarding, het genot en de voordelen en de houd, noed en het onderhoud zal gerekend worden voor de nieuwe eigenaren te zijn in gegaan op den eersten Januari laatstleden.
Alles wordt in eigendom overgedragen en aangenomen zoodanig en in dien staat als het zich thans bevindt, met alle daartoe en aanbehoorende lusten, lasten, actien, erfdienstbaar, gerechtig en mandeeligheden, onderhoud van wegen, paden, vaarten, hekken, dammen, pompen en zovoort, zoo goed en kwaad groot en klein als het is alware in dezen ook iets ten onrechte of geheel niet vermeld, alles zonder eenig verhaal over en weder, als wordende van niets gegarandeerd dan alleen in geval van uitwinning van het in eigendom verkregene als volgens de Wet.
Ten slotte verklaarden de comparanten in vorenstaande Scheiding en deeling volkomen genoegen te nemen en aangezien ieder van hen het aan hem of haar toegedeelde verklaarden te hebben ontvangen en tot zich genomen, zoo verklaarden zij elkander nimmer tot eenige nadere scheiding of deeling der onderwerpelijke nalatenschappen te zullen aanspreken onder verband en bedwang als naar rechten.
De comparant Tije Reinders Luimstra verklaarde zoo voor zich als in kwaliteit de toehaken ad zeshonderd zeven en twintig gulden een en veertig een/tweede cent en vijfhonderd zes en twintig gulden twee en zeventig cent bij de verteekening dezer van de comparanten Pieter Reinders Luimstra en Meine Reinders Luimstra te hebben ontvangen, daarvoor bij deze kwiteerende zonder eenig voorbehoud.
De comparanten Dirk de Wit en Simon Reinders Luimstra verklaarden de aan de minderjarige toebedeelde gelden, na aftrek van kosten en successierechten op hypotheek te zullen plaatsen.

Goedgekeurd de doorhaling van een woord op den twee en veertigsten regel der achtste bladzijde en een woord op den negenden regel der tiende bladzijde dezer acte.

Waarvan acte in minuut opgemaakt is verleden te Bergum op datum en plaats in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van Pieter Hondema, notarisklerk en Jilles Klazes Faber, grofsmid, beiden te Augustinusga woonachtig als getuigen. Na voorlezing is deze acte onmiddelijk geteekend door de comparanten, den heer Kantonrechter, de getuigen en mij notaris, zijnde allen aan mij notaris bekend.

T.R. Luimstra S.R. Luimstra D. de Wit
P.D. de Wit Sjoukje D. de Wit L.R. Luimstra
H.R. Luimstra IJ. Luimstra P.R. Luimstra
J.R. Luimstra E. Schaafsma J.K. Faber
J. Landmeter
P. Hondema


Opmerkingen bij de transcriptie

Nog niet verwerkt: het taxatierapport dat als bijlage bij deze akte zit.

Halve centen zijn in de akte aangegeven met een vijf in superscript. Omdat het bij de transcriptie gebruikte programma dit niet ondersteunt heb ik in deze gevallen achter het bedrag ‘1/2’ gezet.

Andere stukken of gebeurtenissen waarnaar in deze akte wordt verwezen:
14-11-1854 Huwelijkscontract (notaris Beekhuis)
16-11-1854 Huwelijk Reinder Simons Luimstra
12-7-1875 Akte van scheiding ouderlijke nalatenschap [N.B. Dit is het jaar dat Reinder Simons Luimstra weer in Surhuisterveeen komt wonen!]
16-9-1880 Testament Reinder Simons Luimstra (notaris Sickler)
12-5-1886 Simon Reinders Luimstra leent f 1160 van zijn ouders
16-9-1895 Akte van scheiding nalatenschap broer IJje Simons Luimstra [Stond onder curatele van zijn broer Reinder]
27-1-1897 Finale toewijzing (notaris Landmeter) van de boerderij etc.
22-3-1897 Finale toewijzing (notaris Landmeter) van stuk weiland
16-11-1903 Overlijden Reinder Simons Luimstra
11-1-1904/25-1-1904 Veiling onroerend goed
7-4-1904 Publieke verkoop roerende goederen
26-4-1907 Taxatierapport
27-4-1904 Inventaris

Met Sikke Lieuwes wordt waarschijnlijk Sikke Lieuwes van Bruggen bedoeld. Voorouders van hem woonden ook al aan de Blauwhuisterweg volgens het oudste kadaster.

Sake Wagenaar
25-5-2006

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.