Volkstelling 1744 Achtkarspelen

In juli 2011 heb ik meegewerkt aan een initiatief van Tresoar om de gegevens van de Volkstelling van 1744 in te voeren. Ik heb toen alle gegevens van de gemeente Achtkarspelen ingevoerd. Uiteindelijk zullen de gegevens van heel Friesland te doorzoeken zijn op tresoar.nl. De gegevens van Achtkarspelen stel ik alvast beschikbaar in de vorm van een lijst.

Op de volgende lijst staan alle 1.122 gezinshoofden van Achtkarspelen, met het aantal personen waaruit hun gezin bestond. Deze volkstelling had als doel de haalbaarheid van een nieuwe belasting te bepalen, als vervanging van een bestaande belasting. De gezinshoofden konden een bedrag noemen dat ze zouden willen betalen. Als ze dat niet deden, moest een reden worden opgegeven. Die wordt vermeld in de laatste kolom (vermogend, insolvent, gealimenteerd). De gezinnen staan in dezelfde volgorde als in de originele lijst. Surhuisterveen werd in deze volkstelling nog onder Surhuizum gerekend. De bedragen zijn uitgedrukt in caroliguldens, stuivers en penningen. Er gingen 20 stuivers in een caroligulden en 16 penningen in een stuiver. Zie voor meer informatie, de gescande pagina’s van de registratie, en de zoekfunctie de website van Tresoar.

Volgnr Dorp Gezinshoofd Opmerking Personen Bedrag Reden
1 Surhuizum* De bijsitter Douwe Wopkes 4 14-0-0
2 Surhuizum* Sierd Joukes 3 7-0-0
3 Surhuizum* Wijtske Annes weduwe van wijlen Pijtter Ubles 4 5-0-0
4 Surhuizum* Willem Engbert 6 6-0-0
5 Surhuizum* Makke Sybrants vrijgesel 1 1-10-0
6 Surhuizum* Weduwe van Sijger Teekes 7 5-0-0
7 Surhuizum* Teeke Jans mr. smid bij Cortwolde 5 5-0-0
8 Surhuizum* Anke Ties 1 Gealimenteerd
9 Surhuizum* Jan Geerts 2 Insolvent
10 Surhuizum* Eelke Jouwerts 4 3-0-0
11 Surhuizum* Michiel Fookes 6 3-0-0
12 Surhuizum* Lijsbert Franses 4 Gealimenteerd
13 Surhuizum* Gerrit Saakes haven chercher 4 Insolvent
14 Surhuizum* Ringnerus Pytters haven chercher 1 Insolvent
15 Surhuizum* Jucke Hendriks mr. wagenmaker 7 8-0-0
16 Surhuizum* Jetske Arends weduwe van Meyert Haersma 2 2-0-0
17 Surhuizum* Rienk Douwes 7 Insolvent
18 Surhuizum* Claas Roeloffs 4 5-0-0
19 Surhuizum* Jan Alberts contra rolleur bij de molen in Cortwolde 6 4-0-0
20 Surhuizum* Teeke Durks opsigter bij de selve molen 10 4-0-0
21 Surhuizum* Wijtse Lipstra mr. brouwer opt Sr.veen 5 16-0-0
22 Surhuizum* Johannes Riemers 2 3-0-0
23 Surhuizum* Hendrik Jans Spyck 2 Insolvent
24 Surhuizum* Foppe Jans 5 Insolvent
25 Surhuizum* Weduwe van Jacob Hendriks 1 Gealimenteerd
26 Surhuizum* Simme Broers 5 Insolvent
27 Surhuizum* Sijtse Egberts 2 3-0-0
28 Surhuizum* Arent Harmens 3 3-0-0
29 Surhuizum* Weduwe van Jacob Wigles 1 Insolvent
30 Surhuizum* Roel Harmens 2 3-0-0
31 Surhuizum* Luijtsen Bartels 3 4-0-0
32 Surhuizum* Roel Linses 4 5-0-0
33 Surhuizum* Pijtter Jans mr. kuyper opt Sr.veen 6 3-0-0
34 Surhuizum* Binne Clases jeneverstooker 4 12-0-0
35 Surhuizum* Weduwe van Sjoerd Nolles 1 Insolvent
36 Surhuizum* Floris Ritskes 3 Vermogend
37 Surhuizum* Wijbe Sytses 7 12-0-0
38 Surhuizum* Rommert Wopkes 5 2-0-0
39 Surhuizum* Jelmer Gerlofs 4 3-0-0
40 Surhuizum* Gerrit Hendriks 6 Gealimenteerd
41 Surhuizum* Sjoerd Goytsens 3 3-0-0
42 Surhuizum* Weduwe van Johannes Bouwes 3 Insolvent
43 Surhuizum* Weduwe van Lieuwe Pytters 5 Gealimenteerd
44 Surhuizum* Pytter Fookes 1 Insolvent
45 Surhuizum* Gabe Goijtsens 3 Insolvent
46 Surhuizum* Gabe Jans 6 Insolvent
47 Surhuizum* Sijbe Popkes 1 Insolvent
48 Surhuizum* Hendrik Gerloffs 5 4-0-0
49 Surhuizum* Egbert Landt 7 Insolvent
50 Surhuizum* Jouke Jelles 7 Insolvent
51 Surhuizum* Goijtsen Gabes 5 8-0-0
52 Surhuizum* Gerke Jans 10 Insolvent
53 Surhuizum* Claas Hendriks 5 9-0-0
54 Surhuizum* Gerrit Aukes 3 2-0-0
55 Surhuizum* Gerben Coenes 4 5-0-0
56 Surhuizum* Jan Everts 3 5-0-0
57 Surhuizum* Rienk Sijmons huysman 4
58 Surhuizum* Evert Hendriks 3 2-0-0
59 Surhuizum* Tije Goijtsens 4 Gealimenteerd
60 Surhuizum* Sijtse Gerrits 4 Vermogend
61 Surhuizum* Weduwe van Johannes Boukes 3 4-0-0
62 Surhuizum* Reijdert Egberts 4 Vermogend
63 Surhuizum* Anders Nolles 4 2-0-0
64 Surhuizum* Jurjen Jans 2 Vermogend
65 Surhuizum* Symen Luytsens 4 6-0-0
66 Surhuizum* Jan Thijssens 7 4-0-0
67 Surhuizum* Hendrik Everts 3 5-0-0
68 Surhuizum* Jan Harmens mr. timmerman 3 1-10-0
69 Surhuizum* Sikke Tjeerds 1 Insolvent
70 Surhuizum* Roel Hendriks 4 6-0-0
71 Surhuizum* Oeds Jacobs 7 4-0-0
72 Surhuizum* Barelt Allerts 3 5-0-0
73 Surhuizum* Weduwe van Marten Alles 5 5-0-0
74 Surhuizum* Popke Wijbes vrijgesel 1 1-0-0
75 Surhuizum* Freerk Edses 8 6-0-0
76 Surhuizum* Joukien Rinses 1 Insolvent
77 Surhuizum* Weduwe van Jan Oedses 2 1-0-0
78 Surhuizum* Goijtsen Paulus 5 2-0-0
79 Surhuizum* Wijtse Duires 5 6-0-0
80 Surhuizum* Ruijrd Geerts 4 4-0-0
81 Surhuizum* Pijtter Sjoerds 5 8-0-0
82 Surhuizum* Carst Fookes 4 3-0-0
83 Surhuizum* Engbert Minderts 6 4-0-0
84 Surhuizum* Jan Jans Dam 6 Insolvent
85 Surhuizum* Hinke Ritskes weduwe van Auke Durks 2 4-0-0
86 Surhuizum* Eede Reijders 3 3-0-0
87 Surhuizum* Tjeerd Porger ruyter 5 Gealimenteerd
88 Surhuizum* Grietie Jans 2 Insolvent
89 Surhuizum* Weduwe van Geert Fokkes 1 Insolvent
90 Surhuizum* Fokke Geerts 5 Insolvent
91 Surhuizum* Gerrit Jacobs 3 Insolvent
92 Surhuizum* Hendrik Johannis 5 Gealimenteerd
93 Surhuizum* Johannis Jans 4 Insolvent
94 Surhuizum* Jetse Wijbes 5 6-0-0
95 Surhuizum* Willem Heijnes 3 4-0-0
96 Surhuizum* Durk Jans 4 8-0-0
97 Surhuizum* Goijtsen Jans vrijgesel 1 2-0-0
98 Surhuizum* Alle Teekes 3 2-0-0
99 Surhuizum* Wopke Gerbens 6 Insolvent
100 Surhuizum* Tjeerd Minderts mr. brouwer 6 8-0-0
101 Surhuizum* Durk Johannis 3 4-0-0
102 Surhuizum* Brant Jacobs 4 3-0-0
103 Surhuizum* Gosse Jans 6 Insolvent
104 Surhuizum* Jacob Douwes 2 Insolvent
105 Surhuizum* Jan Doekles 2 3-0-0
106 Surhuizum* Freerk Hendriks 3 Insolvent
107 Surhuizum* Jan Thomas 7 12-0-0
108 Surhuizum* Wijger Linting 4 Insolvent
109 Surhuizum* Hendrik Ypes 3 5-0-0
110 Surhuizum* Harmen Berents 6 3-0-0
111 Surhuizum* Marten Douwes 3 3-0-0
112 Surhuizum* Tjeerd Geerts 4 2-0-0
113 Surhuizum* Hendrik Gerks 4 2-0-0
114 Surhuizum* Wijbren Feijkes 5 6-0-0
115 Surhuizum* Jeen Geerts 1 2-0-0
116 Surhuizum* Swaentie Meijnes 5 1-10-0
117 Surhuizum* Grietie Johannis 1 2-0-0
118 Surhuizum* Jan Johannis 5 3-0-0
119 Surhuizum* Tjerk Fokkes 4 4-0-0
120 Surhuizum* dominee Martinus Steenwijk 5 13-0-0
121 Surhuizum* Gerloff Geerts 2 5-0-0
122 Surhuizum* Ype Tjerks 4 4-0-0
123 Surhuizum* Jochum Ates 5 6-0-0
124 Surhuizum* Weduwe van Harmen Dam 2 Gealimenteerd
125 Surhuizum* Geert Thyssens 5 Gealimenteerd
126 Surhuizum* Weduwe van Geert Sierds 1 Gealimenteerd
127 Surhuizum* Hendrik Ages schooldienaar 4 2-0-0
128 Surhuizum* Trijnke Wybes weduwe van Mindert Saakes 3 2-0-0
129 Surhuizum* Hendrikjen Linting 1 Insolvent
130 Surhuizum* Ate Jochums 3 3-0-0
131 Surhuizum* Bauke Johannis 5 6-0-0
132 Surhuizum* Sjoerd Thomas 9 10-0-0
133 Surhuizum* Weduwe van Gerrit Sijtses 2 Insolvent
134 Surhuizum* Weduwe van Eene Jans 1 Vermogend
135 Surhuizum* Tjepke Jans 3 4-0-0
136 Surhuizum* Jurjen Willems 6 2-0-0
137 Surhuizum* Willem Jurjens 2 2-0-0
138 Surhuizum* Symen Jans de Vries 3 2-0-0
139 Surhuizum* Claas Theunis 6 3-0-0
140 Surhuizum* Pytter Theunis 5 5-0-0
141 Surhuizum* Jurjen Volkerts 2 3-0-0
142 Surhuizum* Jilke Symens 5 3-0-0
143 Surhuizum* Oeds Jilles 7 3-0-0
144 Surhuizum* Claas van der Schans 3 3-0-0
145 Surhuizum* Rinse Gerrits 7 4-0-0
146 Surhuizum* Gerrit Clases 6 3-0-0
147 Surhuizum* Jurjen Theunis 4 Insolvent
148 Surhuizum* Inske Jacobs 1 Gealimenteerd
149 Surhuizum* Deuke Jans 3 2-0-0
150 Surhuizum* Tjeerd Wybes 1 Insolvent
151 Surhuizum* Reijner Gabes 7 5-0-0
152 Surhuizum* Claas Jans Pamma 5 8-0-0
153 Surhuizum* Jurjen Egberts 3 3-0-0
154 Surhuizum* Fopkjen Sijmens 2 7-0-0
155 Surhuizum* Jelle Geerts 3 3-0-0
156 Surhuizum* Rindert Teekes 3 5-0-0
157 Surhuizum* Harke Martens 3 2-0-0
158 Surhuizum* Marten Martens 5 3-0-0
159 Surhuizum* Weduwe van Foeke Oenes 4 Insolvent
160 Surhuizum* Jan Rienks 4 2-0-0
161 Surhuizum* Weduwe van Gerrit Cleisma 5 Gealimenteerd
162 Surhuizum* Ybeltje Keimpes weduwe van Jan Harmens 3 2-0-0
163 Surhuizum* Weduwe van Hantie Oenes 3 2-0-0
164 Surhuizum* Uylke Jans 1 Insolvent
165 Surhuizum* Weduwe van Wijtse Hiddes 2 2-0-0
166 Surhuizum* Weduwe van Johannis Volkerts 5 Insolvent
167 Surhuizum* Jurjen Wever 4 Insolvent
168 Surhuizum* Fokke Freerks 2 2-0-0 Insolvent
169 Surhuizum* Luijtsen Sijmens 3 6-0-0
170 Surhuizum* Willem Brants 4 3-0-0
171 Surhuizum* Weduwe van Symen Gerbens 1 Insolvent
172 Surhuizum* Daniel Everts 1 Gealimenteerd
173 Surhuizum* Oeds Sijbes 8 Insolvent
174 Surhuizum* Lieuwe Willems 4 6-0-0
175 Surhuizum* kinderen van Jan Meynes 4 Gealimenteerd
176 Surhuizum* Jan Jans 6 Insolvent
177 Surhuizum* Jelle Lubberts 3 8-0-0
178 Surhuizum* Sipke Intes 4 Vermogend
179 Surhuizum* Jetske Durks 2 2-0-0
180 Surhuizum* Durk Harmens 3 3-0-0
181 Surhuizum* Jacob Harmens 4 3-0-0
182 Surhuizum* Teeke Sapes 9 12-0-0
183 Surhuizum* Johannes Jans 6 Insolvent
184 Surhuizum* Weduwe van Willem Dies 2 Insolvent
185 Surhuizum* Lebbe Thijssens 6 Gealimenteerd
186 Surhuizum* Ouwe Jacobs 5 Insolvent
187 Surhuizum* Weduwe van Hendrik Hendriks 2 Insolvent
188 Surhuizum* Durk Hendriks 1 1-0-0
189 Surhuizum* Weduwe van Freerk Lijkles 2 5-0-0
190 Surhuizum* Pijtter Uijlkes 5 2-0-0
191 Surhuizum* Sijtse Uijlkes 6 4-0-0
192 Surhuizum* Yie Gerrits 5 7-0-0
193 Surhuizum* Hijlke Liebbes 5 3-0-0
194 Surhuizum* Weduwe van Fokele Doekles 4 Insolvent
195 Surhuizum* Sybe Wybes 5 4-0-0
196 Surhuizum* Weduwe van Tjeerd Wopkes 5 Insolvent
197 Surhuizum* Wijbe Oedses 2 3-0-0
198 Surhuizum* Geert Durks 5 Insolvent
199 Surhuizum* Jacob Jans Drint 2 Gealimenteerd
200 Surhuizum* Berent Keimpes 2 Insolvent
201 Surhuizum* Pijtter Harmens 3 Insolvent
202 Surhuizum* Weduwe van Thys Lebbes 3 Insolvent
203 Surhuizum* Gielt Minderts 4 Insolvent
204 Surhuizum* Jurjen Vlap 4 Insolvent
205 Surhuizum* Durkien Gerks 2 Insolvent
206 Surhuizum* Geert Everts 4 Insolvent
207 Surhuizum* Hendrik Hogeveen 5 Insolvent
208 Surhuizum* Pytter Minnes 5 Insolvent
209 Surhuizum* Reijner Freerks 9 Insolvent
210 Surhuizum* Hendrik Everts 3 Insolvent
211 Surhuizum* Goytsen Goytsens soldaat 5 Insolvent
212 Surhuizum* Jan Cornelis 7 4-0-0
213 Surhuizum* Harmen Jans Stavast 10 4-0-0
214 Surhuizum* Anke 1 Insolvent
215 Surhuizum* Jacob Tjallings 4 Vermogend
216 Surhuizum* Oeds Tjallings 3 Insolvent
217 Surhuizum* Weduwe van Ouwe Lubberts 2 Gealimenteerd
218 Surhuizum* Wybe Jans 4 5-0-0
219 Surhuizum* Harmen Jelles 2 Vermogend
220 Surhuizum* Wisse Gerbens 2 Insolvent
221 Surhuizum* Tjalling Oedses 2 2-0-0
222 Surhuizum* Jacob Ouwes 5 1-0-0
223 Surhuizum* Weduwe van Joost Brants 6 Gealimenteerd
224 Surhuizum* Melle Sijtses 5 Insolvent
225 Surhuizum* Albert Hotses 5 Insolvent
226 Surhuizum* Lieuwe Rienks 6 Insolvent
227 Surhuizum* Piebe Douwes 3 Insolvent
228 Surhuizum* Weduwe van Carst Pijtters 7 Insolvent
229 Surhuizum* Goytsen Errits 4 Insolvent
230 Surhuizum* Aukjen Tjerks 4 Gealimenteerd
231 Surhuizum* Weduwe van Abele Allerts 5 4-0-0
232 Surhuizum* Sijtse Allerts 5 5-0-0
233 Surhuizum* Weduwe van Allert Abeles 1 Vermogend
234 Surhuizum* Weduwe van Rinse Graeff 2 Insolvent
235 Surhuizum* Egbert Clases 1 1-0-0
236 Surhuizum* Jochum Coenes 1 Insolvent
237 Surhuizum* Coene Jans 5 2-0-0
238 Surhuizum* Tieke Coenes 4 1-10-0
239 Surhuizum* Claas Coenes 1 1-10-0
240 Surhuizum* Jelte Volkerts 2 Insolvent
241 Surhuizum* Tjalling Hendriks 3 Insolvent
242 Surhuizum* Pytter Pytters 4 Insolvent
243 Surhuizum* Pytter Rienks 6 Insolvent
244 Surhuizum* Rinnert Ottes 2 2-10-0
245 Surhuizum* Tjalling Sapes 5 6-0-0
246 Surhuizum* Pijtter Keimpes 2 6-0-0
247 Surhuizum* Hepke Berents 6 6-0-0
248 Surhuizum* Jochum Gaukes 6 Insolvent
249 Surhuizum* Meijne Meints 4 6-0-0
250 Surhuizum* Weduwe van Hijlke Jilles 5 3-0-0
251 Surhuizum* Jan Jilles 7 4-0-0
252 Surhuizum* Harmen Eelkes 3 4-0-0
253 Surhuizum* Albert Berents 3 4-0-0
254 Surhuizum* Bouwe Hijlkes 6 4-0-0
255 Surhuizum* Douwe Jilles 6 5-0-0
256 Surhuizum* Jelle Freerks 4 2-10-0
257 Surhuizum* Pijtter Freerks vrijgesel 1 1-0-0
258 Surhuizum* Evert Aans 5 4-0-0
259 Surhuizum* Jelke Feijkes 7 Insolvent
260 Surhuizum* Claas Cornelis 6 Vermogend
261 Surhuizum* Claas Jilles 4 2-0-0
262 Surhuizum* Egbert Mients 7 1-10-0
263 Surhuizum* Ritske Sijbrens 2 Insolvent
264 Surhuizum* Jacob Pijtters 1 1-10-0
265 Surhuizum* Evert Dirks 4 Vermogend
266 Surhuizum* Theunis Jans 6 Insolvent
267 Surhuizum* Teeke Branties 6 1-10-0
268 Surhuizum* Haring Pamma 4 1-10-0
269 Surhuizum* Weduwe van Jan Pamma 3 2-0-0
270 Surhuizum* Teeke Retses 3 5-0-0
271 Surhuizum* Luijtsen Tjallings 3 1-10-0
272 Surhuizum* Harmenke Harmens 1 Insolvent
273 Surhuizum* Wolter Hijlkes 5 2-0-0
274 Surhuizum* Jacob Ettes 4 Insolvent
275 Surhuizum* Jan Minderts 4 1-10-0
276 Surhuizum* Jan Wopkes 2 1-10-0
277 Surhuizum* Weduwe van Egbert Jurjens en erven 3 1-10-0
278 Surhuizum* Antie Luijtsens 1 Insolvent
279 Surhuizum* Gerben Wisses 7 4-0-0
280 Surhuizum* Gerke Hendriks 5 2-10-0
281 Surhuizum* Jouke Cornelis 4 7-0-0
282 Surhuizum* Otte Eesges 6 1-10-0
283 Surhuizum* Sytse Edses 5 Insolvent
284 Surhuizum* Rinse Hendriks 6 1-10-0
285 Surhuizum* Weduwe van Tjerk Lieuwes 2 1-10-0
286 Surhuizum* Roel Tobias 3 5-0-0
287 Surhuizum* Evert Harrits 4 3-0-0
288 Surhuizum* Eede Edses 5 Vermogend
289 Surhuizum* Weduwe van Jelger Reyds 5 2-0-0
290 Surhuizum* Weduwe van Claas Wopkes 3 1-10-0
291 Surhuizum* Tie Wijtses 7 5-0-0
292 Surhuizum* Sijmen Rienks 3 4-0-0
293 Surhuizum* Marten Wilts 6 Insolvent
294 Surhuizum* Oeds Cornelis 9 Gealimenteerd
295 Surhuizum* Pijtter Clases 6 Gealimenteerd
296 Surhuizum* Hendrik Anders 1 Gealimenteerd
297 Surhuizum* Volkert Oeges 4 2-0-0
298 Surhuizum* Tjitte Annes 1 2-0-0
299 Surhuizum* Weduwe van Pijtter Ates 3 Insolvent
300 Surhuizum* Jan Annes 3 2-0-0
301 Surhuizum* Evert Pijtters 5 3-0-0
302 Surhuizum* Oeds Hendriks 4 5-0-0
303 Surhuizum* Riemer Rinses 3 2-0-0
304 Surhuizum* Gerrit Riemers 5 2-0-0
305 Surhuizum* Lammert Jacobs 4 5-0-0
306 Surhuizum* Heert Piers 1 -0-0
307 Surhuizum* Marten Sjoerds 7 5-0-0
308 Surhuizum* Jacob Gerlofs 7 1-10-0
309 Surhuizum* Hendrik Coenes 8 3-0-0
310 Surhuizum* Hendrik Sierds 7 Insolvent
311 Surhuizum* Jacob Hendriks de Vries 1 Vermogend
312 Surhuizum* Sjoerd Martens 3 1-10-0
313 Surhuizum* Albert Hendriks 7 4-0-0
314 Surhuizum* Jacobus Offringa dorprechter aldaar 4 3-3-0
315 Surhuizum* Hornis ??? Haersma 8 Gealimenteerd
316 Surhuizum* Weduwe van Jentie Roels 1 2-0-0
317 Surhuizum* Gerrit Jenties 4 3-0-0
318 Surhuizum* Tjerk Oedses 1 Insolvent
319 Surhuizum* Ype Jacobs 2 Insolvent
320 Surhuizum* Hendrik Jans mr. schoenmaker 5 Vermogend
321 Surhuizum* Jan Berents 2 Insolvent
322 Surhuizum* Joukien Saakes 1 Insolvent
323 Surhuizum* Ruijrd Harmens 2 3-0-0
324 Surhuizum* Sikke Gerlofs 3 3-0-0
325 Surhuizum* Claas Symens 5 3-0-0
326 Surhuizum* Saake Luijtsens 9 5-0-0
327 Surhuizum* Gerloft Jacobs 3 Insolvent
328 Surhuizum* Waetse Sjoerds 3 Gealimenteerd
329 Surhuizum* Hans Gerrits 8 4-0-0
330 Surhuizum* Harmen Jans 2 Vermogend
331 Surhuizum* Johannis Volkes 5 1-0-0
332 Surhuizum* Jacob Piebes 4 5-0-0
333 Surhuizum* Sjoerd Waetses 3 1-10-0
334 Surhuizum* Weduwe van Jochum Hendriks 6 2-0-0
335 Surhuizum* Hendrik Heerts 6 5-0-0
336 Surhuizum* Feye Melles 2 2-0-0
337 Surhuizum* Eetse Jans vrijgesel 1 Vermogend
338 Surhuizum* Alle Boeles vrijgesel 1 Vermogend
339 Surhuizum* Hendrik Reyners 2 1-0-0
340 Surhuizum* Eete Anthoni 3 3-0-0
341 Surhuizum* Weduwe van Jan Stuit(s) 1 Gealimenteerd
342 Surhuizum* Lammert Ewerts 3 1-10-0
343 Surhuizum* Ried Jans 1 Insolvent
344 Surhuizum* Edsge Volkes 3 1-10-0
345 Surhuizum* Weduwe van Fokke Swijtses 1 1-0-0
346 Surhuizum* Jan Roels vrijgesel 1 1-0-0
347 Surhuizum* Tjerk Wijbes 1 1-0-0
348 Surhuizum* Weduwe van Jan Roels 3
349 Surhuizum* Goffe Severijns 1
350 Surhuizum* Brugt Cornelis 6 2-0-0
351 Surhuizum* Weduwe van Marten Gerrits 4 Gealimenteerd
352 Surhuizum* Jacob Clases 4 Insolvent
353 Surhuizum* Gosse Engberts 10 6-0-0
354 Surhuizum* Hart Andries 8 5-0-0
355 Surhuizum* Wijbe Cornelis 5 Insolvent
356 Surhuizum* Sint Doeties 4 Insolvent
357 Surhuizum* Weduwe 5 Gealimenteerd
358 Surhuizum* Johannes Foekes 5 1-10-0
359 Surhuizum* Feike Carstens 7 1-10-0
360 Surhuizum* Dirk Linses 8 3-0-0
361 Surhuizum* Pijtter Edsges 7 10-0-0
362 Surhuizum* Minne Edses 4 2-0-0
363 Surhuizum* Jan Jansen Bok 8 6-0-0
364 Surhuizum* Berent Wijnants 8 2-0-0
365 Surhuizum* Rienk Pijtters 4 2-10-0
366 Surhuizum* Dr. Jan Hylles 3 9-9-0
367 Surhuizum* Oene Piebes 5 2-0-0
368 Surhuizum* Carel Rinks Oosterhuis 1 2-0-0
369 Surhuizum* Dreuwes Johannis 3 7-10-0
370 Surhuizum* Cristiaan Coenradi 5 Insolvent
371 Surhuizum* Johannes Heerma 3 1-0-0
372 Surhuizum* Willem Heerma 1 Insolvent
373 Surhuizum* Johannes Meinardi 8 6-0-0
374 Surhuizum* Gerrit Paulis 4 Vermogend
375 Surhuizum* Jan Hendriks 2 0-15-0
376 Surhuizum* Jelle Popes 4 3-0-0
377 Surhuizum* Jan Foekes 4 1-2-0
378 Surhuizum* Dirk Sijbrens 2 3-3-0
379 Surhuizum* Jan Yppes 6 1-2-0
380 Surhuizum* Gerben Postmus 3 3-3-0
381 Surhuizum* Wopke Wopkes 2 0-11-0
382 Surhuizum* Roelf Sjoerds 5 5-0-0
383 Surhuizum* Doekele Fokeles 5 4-0-0
384 Surhuizum* Sybren Dirks 6 10-0-0
385 Surhuizum* Antie Geerts 3 Insolvent
386 Surhuizum* Focke Fockes 3 Insolvent
387 Surhuizum* Tjeerd Dirks 2 1-10-0
388 Surhuizum* Jan Sijmens 5 7-0-0
389 Surhuizum* Gerben Freerks 6 6-0-0
390 Surhuizum* Freerk Geerts 4 6-6-0
391 Surhuizum* Pijtter Fockes 7 6-6-0
392 Surhuizum* Eete Freerks 6 6-6-0
393 Augustinusga Mevrou Maria van Bosman wed. Haarsma 7 100-0-0
394 Augustinusga De heer major E. van Haersma 6 50-0-0
395 Augustinusga Mevrou Anskien van Doijs dourariere van Haersma 13 100-0-0
396 Augustinusga Sierd Geerts 3 2-0-0
397 Augustinusga Jelle Rienks 7 12-0-0
398 Augustinusga Antie Jans weduwe van Rijckele Jans 5
399 Augustinusga Harmen Pijtters 4 3-0-0
400 Augustinusga Albert Jans 2 Vermogend
401 Augustinusga De fiscaal G. Luimstra fiscaal 5 12-0-0
402 Augustinusga Tjepke Foekes 8 10-0-0
403 Augustinusga Liebbe Kijlstra 4 5-0-0
404 Augustinusga Aukien Joukes weduwe van wijlen Geert Metskes 4 8-0-0
405 Augustinusga Domis J. Couperus 7 12-0-0
406 Augustinusga Dirk Aukes 3 5-0-0
407 Augustinusga Gertie Oedses 5 2-0-0
408 Augustinusga Jeltie 1 2-10-0
409 Augustinusga Aritia Hessels 1 1-6-0
410 Augustinusga Trijntie Jans 1 1-0-0
411 Augustinusga Sjoerd Lammerts 2 2-0-0
412 Augustinusga Jan Martens 5 1-10-0
413 Augustinusga Hendrik Lammerts 4 2-0-0
414 Augustinusga Edse Tjeerds 8 4-0-0
415 Augustinusga Volke Folkes 2 1-2-0
416 Augustinusga Dieuke Ritskes 4 Gealimenteerd
417 Augustinusga Jan Folkes 5 Insolvent
418 Augustinusga Jan Feikes 3 1-10-0
419 Augustinusga Pijtter Jans 3 6-0-0
420 Augustinusga Willem Ruurds 3 6-0-0
421 Augustinusga Atze Hendriks 5 10-0-0
422 Augustinusga Hijlke Postmus 5 10-0-0
423 Augustinusga Auke Pijtters 1 1-5-0
424 Augustinusga Jilles Jans 1 3-3-0
425 Augustinusga Abraham Ubles 5 9-0-0
426 Augustinusga Wilt Hendriks 7 3-3-0
427 Augustinusga E.v. Jan Alles 3 10-0-0
428 Augustinusga Brant Willems 1 3-0-0
429 Augustinusga Alte Hendriks 4 6-0-0
430 Augustinusga Wijtse Willems 1 2-0-0
431 Augustinusga Goijtsen Thijes 4 5-0-0
432 Augustinusga Tjitse Tjeerds 2 2-0-0
433 Augustinusga Aafke Geerts 1 3-3-0
434 Augustinusga Grietie Harmens 1 2-10-0
435 Augustinusga T. Libey geëdigde clerq 3 10-0-0
436 Augustinusga Albert Dies 4 2-0-0
437 Augustinusga Cristjaan Weijts 3 Insolvent
438 Augustinusga Sijbren Bastiaans 5
439 Augustinusga Jan Piers 8 3-3-0
440 Augustinusga Berent Roelfs 6 Vermogend
441 Augustinusga Jan Jurjens 3
442 Augustinusga Reinder Clases 4 1-0-0
443 Augustinusga Stoffel Martens 2 Insolvent
444 Augustinusga Gertie Sijes 1 Insolvent
445 Augustinusga Sjoukien Binnes 2 Gealimenteerd
446 Augustinusga Haakien Harmens 2 Insolvent
447 Augustinusga Hendrik Croele 0 Insolvent
448 Augustinusga Bauke Jans 5 3-0-0
449 Augustinusga Jacob Tijmmens 6 2-10-0
450 Augustinusga Hans Jacobs 4 1-0-0
451 Augustinusga Boele Wobbes 4 2-0-0
452 Augustinusga Reijd Hendriks 7 3-0-0
453 Augustinusga Gerben Oetses 5 4-0-0
454 Augustinusga Rienk Edses 7 6-6-0
455 Augustinusga Sieds Jans 6 1-10-0
456 Augustinusga Michiel Jetses 5 1-10-0
457 Augustinusga Hendrik Oding 1 4-0-0
458 Augustinusga Marten Gerlofs 2 3-0-0
459 Augustinusga Lieuwe Folkes 3 2-0-0
460 Augustinusga Lubbert Pijtters 5 5-0-0
461 Augustinusga Willem Gerrits 7 5-0-0
462 Augustinusga Freerk Thijes 7 3-0-0
463 Augustinusga Marten Alberts 3 5-0-0
464 Augustinusga Fedde Benedictus 6 5-0-0
465 Augustinusga Antie Joukes 2 5-0-0
466 Augustinusga Jacob van der Lot 5 6-0-0
467 Augustinusga Freerk Lubberts 3 2-0-0
468 Augustinusga Sjoerd Sijbrens 5 4-0-0
469 Augustinusga Lijsbeth Hendriks 1 1-4-0
470 Augustinusga Jan Brugts 3 1-2-0
471 Augustinusga Jouke Wopkes 4 8-0-0
472 Augustinusga Teeke Clases 9 Insolvent
473 Augustinusga Luitsjen Luitsjens 1 1-10-0
474 Augustinusga Jan Sijtsens 6 8-0-0
475 Augustinusga Luitsjen Jelles 1 2-12-0
476 Augustinusga Oeds Gosses 5 2-0-0
477 Augustinusga Harmen Oenes 4 4-0-0
478 Augustinusga Alle Ridserts 4 2-0-0
479 Augustinusga Egbert Clases 2 2-0-0
480 Augustinusga Theunis Gerks 3 2-0-0
481 Augustinusga Hendrik Jans 1 1-0-0
482 Augustinusga Trijntie Bodses 1 Insolvent
483 Augustinusga Jan Ruurds 3 5-4-0
484 Augustinusga Freerk Jans 9 6-0-0
485 Augustinusga Hendirk Teedes 3 3-0-0
486 Augustinusga Ate Metskes 5 6-0-0
487 Augustinusga Foke Cornelis 4 4-0-0
488 Augustinusga Lammert Jans 2 5-0-0
489 Augustinusga Wijtske Hendriks 1 Insolvent
490 Augustinusga Hettie Sijbrens 3 Gealimenteerd
491 Augustinusga Vokeltie Jacobs 1 Gealimenteerd
492 Augustinusga Wijbe Jetses 8 6-0-0
493 Augustinusga Gerben Hendriks 5 6-0-0
494 Gerkesklooster Geert Pijtters 6 5-0-0
495 Gerkesklooster Jan Mients 4 0-12-0
496 Gerkesklooster Hiltie Beernts 1 1-5-0
497 Gerkesklooster Andries Dimerts 1 0-15-0
498 Gerkesklooster Ocke Freerks 5 3-0-0
499 Gerkesklooster IJie Geerts 6 1-10-0
500 Gerkesklooster Harrit Jans 4 1-10-0
501 Gerkesklooster Sake Freerks 6 5-0-0
502 Gerkesklooster Cornelis Willems 2 1-10-0
503 Gerkesklooster Binne Alles 3 2-0-0
504 Gerkesklooster Alle Binnes 1 1-0-0
505 Gerkesklooster Hendrik Sijmens 8 5-0-0
506 Gerkesklooster Tjaakien Ysebrants 1 1-0-0
507 Gerkesklooster Wilt Volkerts 3 2-10-0
508 Gerkesklooster Roelf Hendrix 5 8-0-0
509 Gerkesklooster Berent Pijtters 6 3-0-0
510 Gerkesklooster Sijtse Feikes 2 2-0-0
511 Gerkesklooster Govert Everts 3 7-10-0
512 Gerkesklooster Romt Harmens 2 5-0-0
513 Gerkesklooster Hendrik Sjoerds 3 4-0-0
514 Gerkesklooster Jan Goytsens 8 2-0-0
515 Gerkesklooster Tiete Willems 3 1-10-0
516 Gerkesklooster Wijbren Sijmens 2 2-0-0
517 Gerkesklooster Alke Wijgers 4 2-0-0
518 Gerkesklooster Folkert Jans 1 Gealimenteerd
519 Gerkesklooster Sweitse Louwes 5 2-0-0
520 Gerkesklooster Jacob Louwes 1 0-2-0
521 Gerkesklooster Jan Martens 6 1-10-0
522 Gerkesklooster Jan Harmens 2 1-10-0
523 Gerkesklooster IJsak Jacobs 3 Vermogend
524 Gerkesklooster Eyt Jacobs 3 2-0-0
525 Gerkesklooster Lenert Melis 1 2-0-0
526 Gerkesklooster Lammert Johannes 1 Insolvent
527 Gerkesklooster Timen Louwes 6 2-10-0
528 Gerkesklooster Maijke Gerrits 3 0-10-0
529 Gerkesklooster Ewert Yppes 1 2-0-0
530 Gerkesklooster Nieske Sijmens 2 1-10-0
531 Gerkesklooster Lauwerens Jacobs 4 1-0-0
532 Gerkesklooster Hillebrand Jans 5 Insolvent
533 Gerkesklooster Wander Jacobs 2 1-10-0
534 Gerkesklooster Cornelis Willems 1 1-10-0
535 Gerkesklooster Hijlkien Theunis 3 1-10-0
536 Gerkesklooster Pijtter Theunis 2 5-3-0
537 Gerkesklooster Wijpke Lubberts 1
538 Gerkesklooster Bonie Pijtters 1 10-0-0
539 Gerkesklooster Johannes Uilkes 1 2-0-0
540 Gerkesklooster Hendrik Willems 3 2-10-0
541 Gerkesklooster Domis E. Thol 5 12-0-0
542 Gerkesklooster Jan Louwes 3 2-0-0
543 Gerkesklooster Aldert Assies 1 Gealimenteerd
544 Gerkesklooster Dirkien Luitsjens 2 Insolvent
545 Gerkesklooster Tjerk Meints 4 1-10-0
546 Gerkesklooster Gerrit Abeles 6 Insolvent
547 Gerkesklooster Jelle Harmens 4 2-10-0
548 Gerkesklooster Gerloff Pijtters 4 3-0-0
549 Gerkesklooster Ruurd Sijbolts 7 4-0-0
550 Gerkesklooster Louwerens Dirks 6 1-2-0
551 Gerkesklooster Harmen Jans 5 2-0-0
552 Gerkesklooster Gielt Sipkes 3 6-6-0
553 Gerkesklooster Trijntie Bienings 0
554 Gerkesklooster Jermias Lieuwes 6 3-3-0
555 Gerkesklooster Jan Berents 1 0-15-0
556 Gerkesklooster Ank Berents 1 0-15-0
557 Gerkesklooster Aafke Jacobs 1 0-15-0
558 Gerkesklooster Sybrand Feikes 4 2-12-0
559 Gerkesklooster Marij Dirks 3 Gealimenteerd
560 Gerkesklooster De bijsitter Wijbe Joostens 10 25-0-0
561 Gerkesklooster Jan Martens 12 15-0-0
562 Gerkesklooster Dirk Dirks 7 3-0-0
563 Gerkesklooster Hendrik Jans 9 6-6-0
564 Gerkesklooster Jan Harmens 8 16-0-0
565 Gerkesklooster Hijlke Wijbes 0 6-6-0
566 Gerkesklooster Hendrik Meints 7 1-10-0
567 Gerkesklooster Sijmen ??? 3 2-10-0
568 Gerkesklooster Sjoerd Tjerks 8 5-0-0
569 Gerkesklooster Harmen Gerbens 1 1-2-0
570 Gerkesklooster Eene Tjerks 8 2-10-0
571 Gerkesklooster Wijbe Tjerks 1 1-2-0
572 Gerkesklooster Cornelis Wijbes 4 0-12-0
573 Gerkesklooster Jacob Hanses 3 3-3-0
574 Gerkesklooster Theunis Meinderts 2 1-0-0
575 Gerkesklooster Gertie Bonnes 3 3-3-0
576 Gerkesklooster Ate Sijmens 3 8-0-0
577 Gerkesklooster Sake Heerkes 7 Insolvent
578 Gerkesklooster Gerben Alderts 9 3-3-0
579 Gerkesklooster Jan Jansen 8 10-0-0
580 Gerkesklooster Hendrik Jans 1 1-2-0
581 Gerkesklooster Aldert Jans 3 1-10-0
582 Harkema Opeinde Wijtse Sijbes 1 1-0-0
583 Harkema Opeinde Binne Rinses 1 1-0-0
584 Harkema Opeinde Fockien Binnes 3 Gealimenteerd
585 Harkema Opeinde Jelke Hendriks 4 1-0-0
586 Harkema Opeinde Minne Sakes 4 10-0-0
587 Harkema Opeinde Feike Gerrits 2 1-2-0
588 Harkema Opeinde Jochum Wierds 7 3-3-0
589 Harkema Opeinde Trijntie Sijtses 4 4-0-0
590 Harkema Opeinde Boele Gerbens 6 6-0-0
591 Harkema Opeinde Rijckele Pijtters 4 1-10-0
592 Harkema Opeinde Sape Ruurds 4 Insolvent
593 Harkema Opeinde Yble Hendriks 3 2-0-0
594 Harkema Opeinde Anne Lucas 7 5-0-0
595 Harkema Opeinde Ymkjen Ritskes 5 10-0-0
596 Harkema Opeinde Jan Ubles 4 5-0-0
597 Harkema Opeinde Theunis Oedses 4 2-0-0
598 Harkema Opeinde Ybeltie Clases 4 1-0-0
599 Harkema Opeinde Reid Jans 4 5-0-0
600 Harkema Opeinde Hendrik Feddes 10 7-0-0
601 Harkema Opeinde Oeds Meines 7 4-0-0
602 Harkema Opeinde Ruurd Jans 4 2-0-0
603 Harkema Opeinde Lieppe Sijes 3 Insolvent
604 Harkema Opeinde Jauk Jans 1 1-0-0
605 Rottevalle Rienk Botes 2 3-3-0
606 Rottevalle Sweijtse Wisses 8 16-0-0
607 Rottevalle Jan Lolkes 6 3-0-0
608 Rottevalle Arjen Sijtses 4 1-10-0
609 Rottevalle Bernardus Rommerts 5 15-0-0
610 Rottevalle Harmen Jans 1 2-0-0
611 Rottevalle Jelk Jochums 1 1-10-0
612 Rottevalle Willem Andries 2 3-0-0
613 Rottevalle Hendrik Berents 3 6-0-0
614 Rottevalle Hendrik Wobbes 1 1-10-0
615 Rottevalle Reijd Hanses 1 2-0-0
616 Rottevalle Taetske Hessels 1 1-10-0
617 Rottevalle Wobbe Jans 1 1-10-0
618 Rottevalle Gosse Sijbrens 5 2-0-0
619 Rottevalle Hessel Hendriks 4 1-10-0
620 Rottevalle Edze Jochums 2
621 Rottevalle Jan Siedses 6 1-10-0
622 Rottevalle Jantien Brugts 1 Insolvent
623 Rottevalle Pijtter Hiddes 1 1-0-0
624 Rottevalle Gerrit Hendriks 4 2-10-0
625 Rottevalle Hendrik Harmens 8 1-10-0
626 Rottevalle Berent Harmens 4 Gealimenteerd
627 Rottevalle Tiete Andries 4 Insolvent
628 Rottevalle Weijt Joukes 2 1-10-0
629 Rottevalle Trijntie Hendriks 1 Insolvent
630 Rottevalle Trijntie Jochums 1 Insolvent
631 Rottevalle Claas Jacobs 2 1-2-0
632 Rottevalle Griet Siedses 1
633 Rottevalle Gerloff Cornelis 1 1-10-0
634 Rottevalle Sijbren Mients 7 Insolvent
635 Rottevalle Geert Hendrix 7 10-0-0
636 Rottevalle Jikke Sjoerds 2 1-2-0
637 Rottevalle Makke Gerbens 3 3-0-0
638 Rottevalle Hendrik Brants 5 2-10-0
639 Rottevalle Aaltie Martens 1 1-2-0
640 Rottevalle Hendrik Eebes 1 1-10-0
641 Rottevalle Dirk Jans 7 Insolvent
642 Rottevalle Sara Fransens 5 Gealimenteerd
643 Rottevalle Ybeltie Hinnes 1 Gealimenteerd
644 Rottevalle Hotse Jans 6 2-0-0
645 Rottevalle Dictus Syses 4
646 Rottevalle Tabe Jacobs 8 3-0-0
647 Rottevalle Harmen Sijtses 2 3-0-0
648 Rottevalle Arnoldus Boom 3 3-3-0
649 Rottevalle Pope Jans 4
650 Rottevalle Ids Jans 5 1-2-0
651 Rottevalle Tjebbe Jans 3 1-2-0
652 Rottevalle Luitsjen Jans 4 2-10-0
653 Rottevalle Tjebbe Alberts 7 4-0-0
654 Rottevalle Wijtse Luitsjens 5 5-0-0
655 Rottevalle Gerben Gerrits 3 3-3-0
656 Rottevalle Janke Jacobs 1 1-2-0
657 Rottevalle Remmelt Jacobs 2 Gealimenteerd
658 Rottevalle Sjoerd Brandts 7 1-10-0
659 Rottevalle Doetie Gordels 2 1-10-0
660 Rottevalle Marten Alles 7 3-0-0
661 Rottevalle Sjouk Martens 1 1-2-0
662 Rottevalle Sibbeltie Clases 2 1-2-0
663 Rottevalle Freerk Tjebles 3 2-0-0
664 Rottevalle Wander Ritskes 4 6-0-0
665 Rottevalle Pijtter Sakes 7 2-0-0
666 Rottevalle Wijbe Ruurds 1 Vermogend
667 Rottevalle Oeds Alles 2 3-0-0
668 Rottevalle Sijbren Oedses 2 1-2-0
669 Rottevalle Mr. Jan Jansen 2 2-0-0
670 Rottevalle Grietie Wopkes 2
671 Rottevalle Hindrik Nanes 2 2-0-0
672 Rottevalle Lolke Dirks 2 3-0-0
673 Rottevalle Eelke Sakes 5 1-10-0
674 Rottevalle Pijtter Johannes 7 5-0-0
675 Rottevalle Fintie Jochums 4 3-0-0
676 Rottevalle Rienk Eelkes 4 1-10-0
677 Rottevalle Minne Hanses 4 1-10-0
678 Rottevalle Aaltie Jochums 1 1-2-0
679 Rottevalle Jochum Jans 4 3-0-0
680 Rottevalle Sake Martens 2 Gealimenteerd
681 Rottevalle Barbertie Sakes 1 1-2-0
682 Rottevalle Gepke Jans 4 1-10-0
683 Rottevalle Auke Sapes 3 1-2-0
684 Rottevalle Rindert Siedses 7 3-3-0
685 Rottevalle Lucas Hendrix 4 1-2-0
686 Rottevalle Nutte Andries 3 1-2-0
687 Rottevalle Claaske Tjerks 6 Gealimenteerd
688 Rottevalle Coop Geerts 6 4-0-0
689 Rottevalle Lieuke Jans 6 Gealimenteerd
690 Rottevalle Douwe Wanders 1 1-2-0
691 Drogeham Rienk Wijtses 5 5-0-0
692 Drogeham Sjoerd Hendrix 6 3-0-0
693 Drogeham Jan Tjallings 5 5-0-0
694 Drogeham Erven van Age Fokkes 4 3-0-0
695 Drogeham Roel Atzes 9 7-10-0
696 Drogeham Goijtsen Geeles 3 1-0-0
697 Drogeham Claas Gerbens 5 7-0-0
698 Drogeham Hemme Hemmes 4 Insolvent
699 Drogeham Pijtter Hendrix 1 Insolvent
700 Drogeham Weduwe van Jacob Ruurds 3 3-0-0
701 Drogeham Weduwe van Hessel Sijbrens 4 1-0-0
702 Drogeham Hendrik Jochums 3 1-0-0
703 Drogeham Sjoerd Hendrix 5 1-0-0
704 Drogeham Gerst Andries 2 1-0-0
705 Drogeham Jeen Jans 5 1-0-0
706 Drogeham Heerke Fokes 2 3-0-0
707 Drogeham Tjeerd Tjallings 3 3-0-0
708 Drogeham Tomas Theunis 4 1-10-0
709 Drogeham Sijtse Clases 3 1-10-0
710 Drogeham Tjalling Jans 2 1-10-0
711 Drogeham Jan Lieuwes 1 1-0-0
712 Drogeham Pijtter Boeles 1 1-2-0
713 Drogeham Sybren Tijmens 6 1-10-0
714 Drogeham Errit Wijbes 1 1-0-0
715 Drogeham Pijtter Jans 6 1-0-0
716 Drogeham Aefke Geerts 1 1-0-0
717 Drogeham Geeske Jans 1 Insolvent
718 Drogeham Sjoerd Geerts 3 4-0-0
719 Drogeham Janke Sipkes 2 1-0-0
720 Drogeham Johannes Sjoerds 5 0-7-0
721 Drogeham Dirk Djoerds 6 5-0-0
722 Drogeham Dom. Heringa 7 15-0-0
723 Drogeham Weduwe van Nanne Pijtters 7 6-0-0
724 Drogeham Auke Oedses 5 5-0-0
725 Drogeham Geele Tjerks 6 3-0-0
726 Drogeham Aelse Meines 6 6-0-0
727 Drogeham Sjoerd Clases 4 5-0-0
728 Drogeham Claas Geerts 3 1-10-0
729 Drogeham Marten Andries 1 1-0-0
730 Drogeham Oeds Hanses 0
731 Drogeham Marten Freerks 3 2-0-0
732 Drogeham Jan Pijtters 3 Vermogend
733 Drogeham Lieppe Uilkes 6 Vermogend
734 Drogeham Tjerk Jans 8 7-0-0
735 Drogeham Joukien Gaukes 3 3-3-0
736 Drogeham Jan Mekkes 3 3-3-0
737 Drogeham Wilt Hendrix 3 1-10-0
738 Drogeham Wijtske Hendrix 1 1-10-0
739 Drogeham Berend Douwes 2 3-10-0
740 Drogeham Jeen Arjens 3 1-0-0
741 Drogeham Minke Tjerks 1 Insolvent
742 Drogeham Jan Taekes 5 Gealimenteerd
743 Drogeham Geert Gerrits 4 1-0-0
744 Drogeham Pijtter Piebes 4 Gealimenteerd
745 Drogeham Rinske Gaetses 4 Gealimenteerd
746 Drogeham Jetske Jans 1 Gealimenteerd
747 Drogeham Pijtter Jacobs 6 1-10-0
748 Drogeham Dirk Dirks 2 2-0-0
749 Drogeham Wijtse Ruurds 6 1-10-0
750 Drogeham Abraham Jans 7 Gealimenteerd
751 Drogeham Pijtter Atses 6 2-0-0
752 Drogeham Jouke Heeres 1 1-5-0
753 Drogeham Jetske Wijtses 2 1-10-0
754 Drogeham Claas Gerrits 9 10-0-0
755 Drogeham Marten Oeges 4 2-10-0
756 Drogeham Gauke Rinses 3 5-0-0
757 Drogeham Albert Jans 2 1-0-0
758 Drogeham Jentie Sjoerds 3 1-0-0
759 Drogeham Jacob Geerts 2 1-0-0
760 Drogeham Rijckele Jans 6 Gealimenteerd
761 Drogeham Jacob Wygeles 2 1-10-0
762 Drogeham Wijtske Hendrix 1 1-10-0
763 Drogeham Jurjen Jans 6 1-10-0
764 Drogeham Eesges Everts 2 1-5-0
765 Drogeham Wijtske Jans 3 1-5-0
766 Drogeham Hendrik Rinkelder 5 Insolvent
767 Drogeham Outger Harmens 4 Insolvent
768 Drogeham Popke Reins 2 2-10-0
769 Drogeham Jeentie Berents 1 Insolvent
770 Drogeham Roel Clases 4 Gealimenteerd
771 Drogeham Gaetske Sijbrens 1 1-0-0
772 Drogeham Halbe Meines 4 1-10-0
773 Drogeham Foke Arends 6 3-0-0
774 Drogeham Sibbeltie Halbes 2 4-0-0
775 Drogeham Weduwe van Wilt Rinses 2 1-10-0
776 Drogeham Ruurd Jans 5 1-0-0
777 Drogeham Pijtter Ages 2 2-0-0
778 Drogeham Goijtsen Jans 2 1-0-0
779 Drogeham Geert Sijbbes 7 5-0-0
780 Drogeham Jan Lieuwes 4 1-0-0
781 Drogeham Atze Pijtters 1 1-0-0
782 Kooten Jan Tjebles 5 10-0-0
783 Kooten Hidzer Popes 9 2-10-0
784 Kooten Jetske Popes 6 3-3-0
785 Kooten Sijtse Wolters 7 10-0-0
786 Kooten Ale Jans 9 8-0-0
787 Kooten Pijter Gielts 2 1-0-0
788 Kooten Marten Popkes 9 7-0-0
789 Kooten Pijtter Doijes 7 3-3-0
790 Kooten Welmer Harmens 3 Insolvent
791 Kooten Aan Alles 2 2-0-0
792 Kooten Heinse Sybbes 3 1-0-0
793 Kooten Sybren Edzes 2 Vermogend
794 Kooten Sijtse Hendriks 3 Vermogend
795 Kooten Sijtske Willems 2 Vermogend
796 Kooten Hendrik Gerrits 4 Vermogend
797 Kooten Pijtter Fransens 3 1-10-0
798 Kooten Tijmen Jans 3 1-10-0
799 Kooten Sjoerd Geerts 4 2-0-0
800 Kooten Claas Freerks 5 1-10-0
801 Kooten Hendrik Geerts 5 1-4-0
802 Kooten Foke Eebeles 7 1-0-0
803 Kooten Sierd Johannes 5 3-0-0
804 Kooten Sijtse Sybbes 3 2-0-0
805 Kooten Binne Annes 4 5-0-0
806 Kooten Jan Sipkes 3 2-0-0
807 Kooten Jochem Douwes 6 5-0-0
808 Kooten Hepkien Anders 3 2-0-0
809 Kooten IJppe Reinders 6 5-0-0
810 Kooten Sijbe Heinses 4 Insolvent
811 Kooten Jan Teijes 4 Insolvent
812 Kooten Jouwert Uwes 6 6-0-0
813 Kooten Wijbren Douwes 4 2-10-0
814 Kooten Liebbe Popes 1 1-0-0
815 Kooten Wijger Sjoeks 8 4-0-0
816 Kooten Uble Annes 7 3-0-0
817 Kooten Geert Wijgers 5 1-4-0
818 Kooten Goijtsen Tjeerdts 6 3-0-0
819 Kooten Harmen Lijckeles 9 Gealimenteerd
820 Kooten Harmen Dirks 1 1-0-0
821 Kooten Thomas Reins 3 Insolvent
822 Kooten Geert Etes 6 3-0-0
823 Kooten Lieppe Binnes 6 5-0-0
824 Kooten Ate Jans 8 8-0-0
825 Kooten Jarig Clases 5 1-0-0
826 Kooten Cornelis Abrahams 8 1-0-0
827 Kooten Cornelis Bouwes 2 3-0-0
828 Kooten Pytter Jacobs 4 2-10-0
829 Kooten Doeije Feijes 5 1-0-0
830 Kooten Doeije Sjoerdts 1 Insolvent
831 Kooten Heere Botes 2 2-10-0
832 Kooten Barber Herres 2 1-0-0
833 Kooten Haije Minnes 5 1-10-0
834 Kooten Aeltie Douwes 1 1-0-0
835 Kooten Thijs Willems 4 Insolvent
836 Kooten Wijger Seijes 7 Insolvent
837 Kooten Wijbe Sjoerdts 6 3-0-0
838 Kooten Jan Heinses 7 Insolvent
839 Kooten Sijtse Jans 6 1-4-0
840 Kooten Jan Siedses 3 Insolvent
841 Kooten Teije Jans 3 Gealimenteerd
842 Kooten Jan Jansens 3 1-4-0
843 Kooten Weduwe van Johannes Sijbes 1 Insolvent
844 Kooten Sybbe Johannes 1 1-0-0
845 Kooten Weduwe van Geert Sjoerds 2 1-10-0
846 Kooten Bauke Dirx 3 2-0-0
847 Kooten Lubbert Thijssens 1 1-0-0
848 Kooten Sekele Feddriks 1 1-0-0
849 Kooten Hendrik Ringers 6 1-4-0
850 Kooten Hans Hendriks 6 3-0-0
851 Kooten Errit Errits 3 1-10-0
852 Kooten Antie Sijbes 2 2-0-0
853 Kooten Wijbren Tobias 5 1-10-0
854 Kooten Eesk Gaukes 1 1-10-0
855 Kooten Grietie Jacobs 1 1-10-0
856 Kooten Wijtske Meints 1 Vermogend
857 Kooten Johannes Martens 4 2-0-0
858 Kooten Cornelis Wijbes 2 2-0-0
859 Kooten Willem Clases 7 6-6-0
860 Kooten Feddrik Sekeles 3 1-10-0
861 Kooten Arjen Jans 4 1-10-0
862 Kooten Dirk Pijtters 2 1-10-0
863 Kooten Hinke Martens 5 8-0-0
864 Kooten Freerk Alberts 4 1-10-0
865 Kooten Jan Eetes 5 6-0-0
866 Kooten Reinder Ruurds 5 1-10-0
867 Kooten Waatse Halbes 6 5-0-0
868 Kooten Gertie Freerks 1 1-0-0
869 Kooten Jan Johannes 2 2-0-0
870 Kooten Abele Jans 4 2-0-0
871 Kooten Halbe Waetses 3 3-3-0
872 Kooten Lammert Roels 3 1-10-0
873 Kooten Weduwe van Claas Tjeerds 3 2-0-0
874 Kooten Pijtter Martens 2 1-10-0
875 Kooten Pijtter Roels 1 Gealimenteerd
876 Kooten Jan Douwes 3 6-0-0
877 Kooten Wijbren Sijbes 7 6-0-0
878 Twijzel Jacob Engberts 7 1-0-0
879 Twijzel Geert Sipkes 4 1-0-0
880 Twijzel Jan Eebeles 4 1-0-0
881 Twijzel Sweijtse Alles 1 1-0-0
882 Twijzel Andries Roelfs 5 4-0-0
883 Twijzel Minke Tjerks 1 0-16-0
884 Twijzel Sijbe Sijbes 5 0-12-0
885 Twijzel De weduwe Trijntie Lippes 2 Gealimenteerd
886 Twijzel Goijtsen Goijtsens 6 1-0-0
887 Twijzel Jeltie Tjeerts 2 Gealimenteerd
888 Twijzel Roelf Geerts 3 1-0-0
889 Twijzel Wijtse Clases 7 5-0-0
890 Twijzel Antie Harmens 1 Insolvent
891 Twijzel Liebbe Wolters 1 1-0-0
892 Twijzel Foke Makkes 4 3-0-0
893 Twijzel Teede Teedes 5 3-0-0
894 Twijzel Claas Pijtters 2 1-0-0
895 Twijzel Foke Johannes 2 1-0-0
896 Twijzel Olfert Olferts 1 1-0-0
897 Twijzel Sijtse Gerks 6 4-0-0
898 Twijzel Jacob Freerks 5 Gealimenteerd
899 Twijzel Binne Jans 3 1-0-0
900 Twijzel Harmen Haijes 2 1-0-0
901 Twijzel Jan Jansens Coning 8 6-0-0
902 Twijzel Harmen Beerens 4 1-0-0
903 Twijzel Engbert Engberts 1 Insolvent
904 Twijzel Claas Jans 6 5-0-0
905 Twijzel Hemke Fokes 2 Gealimenteerd
906 Twijzel Foktie Eypes 2 Gealimenteerd
907 Twijzel Jan Fetses 3 1-0-0
908 Twijzel Wijbke Jans Coning 2 1-0-0
909 Twijzel Jetske Harrijts 2 1-0-0
910 Twijzel Pijtter Clases 4 5-0-0
911 Twijzel Jan Binderts 10 6-0-0
912 Twijzel Feike Sijbolts 3 2-0-0
913 Twijzel Gertie Teedes 3 Gealimenteerd
914 Twijzel Jan Times 2 1-0-0
915 Twijzel Gosse Minnes 2 2-0-0
916 Twijzel Jan Lubberts 6 2-0-0
917 Twijzel Jan Carsten 5 2-0-0
918 Twijzel Doetie Beens 1 Insolvent
919 Twijzel Heike Ruurds 4 Insolvent
920 Twijzel Harmen Jans 6 Insolvent
921 Twijzel Albert Freerks 3 1-0-0
922 Twijzel Volkert Gerbens 1 1-0-0
923 Twijzel Wolter Liebbes 5 5-0-0
924 Twijzel Ate Clases 8 5-0-0
925 Twijzel Cornelis Clases 3 1-0-0
926 Twijzel Tjeerd Harkes 3 1-0-0
927 Twijzel Wobbe Geukes 5 1-0-0
928 Twijzel Pijbe Alberts 3 Insolvent
929 Twijzel Bartel Popkes 6 3-0-0
930 Twijzel Weduwe van Hendrik Boeles 6 5-0-0
931 Twijzel Bijs. Eelse Hellinga 4 10-0-0
932 Twijzel Melle Martens 3 1-0-0
933 Twijzel Maijke Cornelis 3 1-10-0
934 Twijzel Romke Pijtters 8 Gealimenteerd
935 Twijzel Volkert Wobbes 7 5-0-0
936 Twijzel Jan Romkes 4 1-0-0
937 Twijzel Eyd Gerrits 2 Insolvent
938 Twijzel Grijts Romkes 4 Gealimenteerd
939 Twijzel Bouwe Idses 5 2-0-0
940 Twijzel Alle Clases 3 2-0-0
941 Twijzel Hemke Jans 5 Insolvent
942 Twijzel Foke Wijtses 6 1-0-0
943 Twijzel Lubbert Sjoerds 4 3-0-0
944 Twijzel Jan Volkerts 7 5-0-0
945 Twijzel Sije Clases 7 5-0-0
946 Twijzel Lieuwe Onnes 5 3-0-0
947 Twijzel Cornelis Jans 4 2-0-0
948 Twijzel Lutske Aans 2 2-0-0
949 Twijzel Luitsjen Eijberts 3 2-0-0
950 Twijzel Fedde Ates 1 1-0-0
951 Twijzel Lieuwe Fokes 4
952 Twijzel Jacob Annes 6 1-0-0
953 Twijzel Sijbe Sipkes 5 2-0-0
954 Twijzel Sijbe Reijts 7 2-0-0
955 Twijzel Haije Alles 2 1-0-0
956 Twijzel Johannes Thijssens 2 3-0-0
957 Twijzel Atze Goijtsens 4 2-0-0
958 Twijzel Tietie Harmens 1 1-0-0
959 Twijzel Hemke Clases 2 2-0-0
960 Twijzel Eedzge Volkes 3 2-0-0
961 Twijzel Beernt Jans 6 Insolvent
962 Twijzel Molle Geerts 4 3-0-0
963 Twijzel Claas Douwes 5 3-0-0
964 Twijzel Harmen Gerrits 3 1-0-0
965 Twijzel Aeltie Clases 1 Insolvent
966 Twijzel Egbert Roels 7 8-0-0
967 Twijzel Jan Andries 4 5-0-0
968 Twijzel Hijlke Eebes 7 2-0-0
969 Twijzel Frans Hendrix 7 2-0-0
970 Twijzel Geert Beernts 7 7-0-0
971 Twijzel Reinder Lubbes 3 2-0-0
972 Twijzel Wate Harmens 4 2-0-0
973 Twijzel Pijtter Cornelis 4 5-0-0
974 Twijzel Grietie Rommerts 4 4-0-0
975 Twijzel Stijntie Siedses 1 1-0-0
976 Twijzel Lou Reijts 1 2-0-0
977 Twijzel Hijlke Alberts 1 1-0-0
978 Twijzel Lammert Hotses 5 1-0-0
979 Twijzel Diemer Eebes 6 6-0-0
980 Twijzel Sjoerd Andries 2 4-0-0
981 Twijzel Sijbe Theunis 7 6-0-0
982 Twijzel Eebele Eebeles 4 Insolvent
983 Twijzel Jan Wessels 2 1-0-0
984 Twijzel Brugt Oebels 1 1-0-0
985 Buitenpost Jacob Abrahams 2 1-0-0
986 Buitenpost Hemme Clases 6 1-0-0
987 Buitenpost Oene Gerrits 7 7-0-0
988 Buitenpost Tjalle Tammes 7 10-0-0
989 Buitenpost Jan Wijtses 3 2-0-0
990 Buitenpost Claas Rispens 6 9-0-0
991 Buitenpost Weduwe van Jan Gosses 1 1-0-0
992 Buitenpost Giltie Jantjens 7 6-0-0
993 Buitenpost Jacob Alberts 1 1-0-0
994 Buitenpost Geert Sipkes 6 2-0-0
995 Buitenpost Lijckele Jans 4 3-0-0
996 Buitenpost Lieuwe Harmens 6 1-0-0
997 Buitenpost Nutte Hendriks 7 1-0-0
998 Buitenpost Meindert Foekes 4 4-0-0
999 Buitenpost Lammert Ritserts 7 7-0-0
1000 Buitenpost Antie Jans 3 3-0-0
1001 Buitenpost Wijbe Harmens 5 2-0-0
1002 Buitenpost 4 Gealimenteerd
1003 Buitenpost Geert Jans Lap 6 2-0-0
1004 Buitenpost Jacob Eypes 5 4-0-0
1005 Buitenpost De vrouw van majoor Bouricius 2 25-0-0
1006 Buitenpost Been Jans 2 2-0-0
1007 Buitenpost Jonker & juffer Mejonsma 4 8-0-0
1008 Buitenpost Jelle Juikes 2 6-0-0
1009 Buitenpost Claas Pijtters 2 Insolvent
1010 Buitenpost Hendrik Ronnes 3 6-0-0
1011 Buitenpost Maijke Geerts 3 5-0-0
1012 Buitenpost Trijntie Lovijs 2 5-0-0
1013 Buitenpost Sijbe Egberts 4 2-0-0
1014 Buitenpost Jan Harmens 1 2-0-0
1015 Buitenpost Fokien Hatmes 2 1-0-0
1016 Buitenpost Dom. Jacobi 7 10-0-0
1017 Buitenpost Claas Jacobs 4 2-0-0
1018 Buitenpost Harmen Jans 1 Insolvent
1019 Buitenpost Froukien Jacobs 3 1-0-0
1020 Buitenpost Lowijs Market 1 2-0-0
1021 Buitenpost Nicolaas Ram 2 4-0-0
1022 Buitenpost Aafke Douwes 1 2-0-0
1023 Buitenpost Uble Wopkes 1 1-0-0
1024 Buitenpost Douwe Jacobs 3 1-0-0
1025 Buitenpost Lammert Jelles 3 2-0-0
1026 Buitenpost Lou Fokkes 1 1-0-0
1027 Buitenpost Baukien Jans 2 Insolvent
1028 Buitenpost Eebe Jans 3 1-0-0
1029 Buitenpost Bouwe Wijtses 3 2-0-0
1030 Buitenpost Jelke Hanses 1 1-0-0
1031 Buitenpost Hiltie Jacobs 2 Insolvent
1032 Buitenpost Alle Tjeerds 2 1-0-0
1033 Buitenpost Alle Popkes 3 3-0-0
1034 Buitenpost Roelf Goijtsens 4 2-0-0
1035 Buitenpost Trijntie Lubberts 1 1-0-0
1036 Buitenpost Freerk Jantiens 3 2-0-0
1037 Buitenpost Walke Sijmens 1 1-0-0
1038 Buitenpost Elske Pijtters 2 2-0-0
1039 Buitenpost Oeble Liebbes 5 2-0-0
1040 Buitenpost Ritsert Sjoerdts 1 1-0-0
1041 Buitenpost Marten Alberts 3 1-0-0
1042 Buitenpost Baukje Jelles 1 Gealimenteerd
1043 Buitenpost Eeke Eetes 3 Gealimenteerd
1044 Buitenpost Janke Goijtsens 4 Gealimenteerd
1045 Buitenpost Abeltie Rijmers 1 Gealimenteerd
1046 Buitenpost Popke Minnes 8 Gealimenteerd
1047 Buitenpost Sijtse Beernts 2 2-0-0
1048 Buitenpost Jelle Jans 1 2-0-0
1049 Buitenpost Jacob Willems 3 7-0-0
1050 Buitenpost Haijke Sipkes 5 3-0-0
1051 Buitenpost Gertie Minnes 2 Gealimenteerd
1052 Buitenpost Tjetske Schelta 2 2-0-0
1053 Buitenpost Lieuwe Fokes 3 6-0-0
1054 Buitenpost Gepke Eelkes 1 2-0-0
1055 Buitenpost Anthoni Hendriks 3 1-0-0
1056 Buitenpost Sierk Jenties 1 1-0-0
1057 Buitenpost Fedde Wijtses 5 2-0-0
1058 Buitenpost Louwe Pijtters 1 2-0-0
1059 Buitenpost Sibbeltie Jans 5 Gealimenteerd
1060 Buitenpost Hendrik Boeijenk 1
1061 Buitenpost Melle Jans 2 3-0-0
1062 Buitenpost Jan Melles 2 2-0-0
1063 Buitenpost De majoor Acronius 6 55-0-0
1064 Buitenpost Uilke ?oldes 6 1-0-0
1065 Buitenpost Martijn ?oldes 5 Insolvent
1066 Buitenpost Wijtse Jacobs 5 8-0-0
1067 Buitenpost Ake Bonnes 4 12-0-0
1068 Buitenpost C. van Bouricius 6 60-0-0
1069 Buitenpost Sijger Jelles 4 6-0-0
1070 Buitenpost Dirk Willems 2 5-0-0
1071 Buitenpost Geert Gosses 5 8-0-0
1072 Buitenpost Diljanus Mans 2 2-0-0
1073 Buitenpost Lieuwe Piers 2 5-0-0
1074 Buitenpost Grijtie Sjoerdts 2 2-0-0
1075 Buitenpost Hedde Eelkes 2 3-0-0
1076 Buitenpost Tjepke Rinses 3 4-0-0
1077 Buitenpost Halbe Martens 2 3-0-0
1078 Buitenpost Dom. Gansevoort 1 2-0-0
1079 Buitenpost Rijckele Beernts 5 6-0-0
1080 Buitenpost Nicolaas Meinema 5 9-0-0
1081 Buitenpost Edze Willems 2 2-0-0
1082 Buitenpost Gaele Jans 6 15-0-0
1083 Buitenpost Thijs Johannes 1 2-10-0
1084 Buitenpost Ewert Dirks 5 10-0-0
1085 Buitenpost Jan Lieuwes 6 6-0-0
1086 Buitenpost Jan Jacobs 7 8-0-0
1087 Buitenpost Tjebbe Jelles 4 4-0-0
1088 Buitenpost Albert Roelfs 4 4-0-0
1089 Buitenpost De bijs(itter) Westerhof 6 12-0-0
1090 Buitenpost Halbe Cornelis 5 12-0-0
1091 Buitenpost Sijtse Benedictus 8 8-0-0
1092 Buitenpost Ebeltie Pijtters 1 Gealimenteerd
1093 Buitenpost Gertie Dirkx 2 Insolvent
1094 Buitenpost Weijt Heetses 6 2-0-0
1095 Buitenpost Fokke Eelkes 2 2-0-0
1096 Buitenpost Jan Alkes 2 2-0-0
1097 Buitenpost Gerrit Pijtters 4 3-0-0
1098 Buitenpost Hoppe Pijtters 5 4-0-0
1099 Buitenpost Gertie Molles 1 2-0-0
1100 Buitenpost Hendrik Geerts 8 6-0-0
1101 Buitenpost Hendrik Wilts 7 7-0-0
1102 Buitenpost Thijs Willems 5 6-0-0
1103 Buitenpost Jan Geerts 2 1-0-0
1104 Buitenpost Wijger Luitsjens 7 6-0-0
1105 Buitenpost Makke Heetses 3 3-0-0
1106 Buitenpost Rempt Hendrix 3 3-0-0
1107 Buitenpost Meindert Hendrix 4 1-0-0
1108 Buitenpost Thomas Andries 3 2-0-0
1109 Buitenpost Jan Eyses 5 7-0-0
1110 Buitenpost Trijntie Jacobs 1 Gealimenteerd
1111 Buitenpost Arjen Eebeles 3 4-0-0
1112 Buitenpost Pijter Romkes 5 7-0-0
1113 Buitenpost Albert Jacobs 5 1-0-0
1114 Buitenpost Cornelis Sierks 2 1-0-0
1115 Buitenpost Popke Cornelis 3 3-0-0
1116 Buitenpost Fokke Alkes 6 2-0-0
1117 Buitenpost Dirk Alkes 3 2-0-0
1118 Buitenpost Jan Sijmens 2 2-0-0
1119 Buitenpost Andries Jans 3 2-0-0
1120 Buitenpost Jan Wijgers 6 6-0-0
1121 Lutjepost Gerben Jacobs 9 9-0-0
1122 Lutjepost Wijbe Tjebbes 5 3-0-0

* Inclusief Surhuisterveen.

Transcriptie: Sake Wagenaar, 28 juni – 15 juli 2012.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.