Bronnen

Een korte beschrijving van de gebruikte bronnen.

 

Beginmateriaal

Het begin van mijn kwartierstaat kwam voort uit materiaal van Simon de Haan (De Haan, Luimstra; voor aanzienlijk deel afkomstig van Klaas Bekkema) en Bouwe van der Meulen (Van der Meulen, Wagenaar). Ik kreeg deze gegevens begin jaren negentig in handen. Pas veel later ging ik zelf aan de slag. Mijn onderzoek richtte zich eerst vooral op de kwartierstaten Wagenaar en Van der Meulen, omdat die het minst volledig waren. Maar ook aan de kwartierstaten De Haan en Luimstra bleken af en toe nog uitbreidingen mogelijk.

Archieven

Sinds oktober 1998 heb ik veelvuldig gebruik gemaakt van GenLias en de website van het Ryksargyf (register familienamen, gegevens BS, quotisatiekohieren Achtkarspelen). Pas vanaf oktober 1999 doe ik zelf onderzoek in archieven (eerst drie maal bij het Ryksargyf in Leeuwarden; vanaf maart 2000 zeer geregeld bij het CBG in Den Haag). Tot nu toe heb ik gebruik gemaakt van de volgende archiefbronnen: akten Burgerlijke Stand, bevolkingsregister, doop-, trouw- en belijdenisboeken, quotisatiekohieren, personele kohieren en speciekohieren.

E-mail contacten

Diverse contacten per e-mail hebben mij bruikbare informatie opgeleverd. Zo kreeg ik informatie van: Jurjen de Boer, Arlene de Boer, Wibo Boswijk, Gerben Bulthuis, Jan Diebrink, Menco Duursma, Anna van Gelderen, Pieter Jansma, Tjitte Kooy, Wybo Palstra, Detje van der Laan, Jan van der Meulen, Wiecher Ponne, Jean Riemersma, Hans Schutte, Bram Sonneveld, Siemon Staphorst, Julian van der Veer, Andries de Vries, Roelof Varkevisser en Tobias Wagenaar. Ook de e-mail discussiegroep Friesland-genealogy mag hier niet onvermeld blijven, omdat die groep veel contacten met andere stamboomonderzoekers heeft opgeleverd.

Boeken en tijdschriftartikelen

 • L. Atsma, Kl.J. Bekkema en H. Keuning – De Rottefalle troch de ieuwen hinne. Rottevalle, 1985.
 • K.P. de Boer – Een Pama-boerderij bij de Feansterheide. Genealogysk Jierboekje 1978, p. 8 e.v.
 • S.J. Fockema Andreae en Th.J. Meijer – Album Studiosorum Academiae Franekerensis (1585-1811, 1816-1844) : I. naamlijst der studenten. Wever, Franeker, 1968.
 • A.L. Heerma van Voss e.a. – Grafschriften en andere genealogische en heraldische merkwaardigheden in en om de kerken tussen Flie en Lauwers. Leeuwarden, 1950/1969.
 • H. Hietkamp – Kerfstokjes van onze voorouders. Verhalen opgetekend uit de dossiers van het Hof van Friesland over vroegere inwoners van Achtkarspelen, Tietjerksteradeel en Kollumerland. Drachten, 1999.
 • J.J. Kalma – Een kerk onder toezicht : Friese Synodeverslagen 1621-1700. Leeuwarden, 1987.
 • A. Kloosterman – Familie Kloosterman van Garijp-Sigerswolde. Bennekom, 1999.
 • Th.J. Meijer – Album Promotorum Academiae Franekerensis (1591-1811). Wever, Franeker, 1972.
 • S.J. van der Molen – Feanster flucht.
 • J. Post – De Rottefalle, een faerdt frij frank en feerdich. Lykele Jansma, Stynsgea.
 • B. Roorda – Kwartierstaat Broer A. Roorda. Geneologysk Jierboekje 1983, p. 34-59.
 • R.S. Roorda – Kriminaliteit yn Achtkarspelen 1700-1811. 1958.
 • J. Visser – Familia Stapertica perantiqua. Geneologysk Jierboekje 1955, p. 23 e.v.
 • J. Visser – Familia Stapertica perantiqua (aanvullingen en verbeteringen). Geneologysk Jierboekje 1957, p. 50-51.
 • J. Visser – Adel en ‘Adel’ in de Staten van Friesland in de 17de en 18de eeuw. De Nederlandsche Leeuw, december 1961, p. 430-457.
 • M.T. Vleer – Rare kostgangers in Achtkarspelen door de eeuwen heen. 1960.
 • H. Walsweer – Broersma, 16de-eeuwse genealogie en huwelijksaanzoek in briefvorm. Genealogysk Jierboekje 1984, p. 65-95.

Geraadpleegde websites

Veel van de destijds geraadpleegde websites bestaan niet meer op hetzelfde adres.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.